Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0242

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Oskars Keišs

Projektu īsteno:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Pasaulē ik gadu migrē miljardiem dzīvnieku tā ietekmējot dažādas mūsu dzīves jomas – lauksaimniecību, ekonomiku un sabiedrības veselību. Tai pat laikā pasaules klimata pārmaiņu ietekmē daudzas migrējošo sugu populācijas ir dramatiski samazinājušās pēdējās desmitgadēs. Lai atklātu šo populāciju izmaiņu tiešos cēloņus, nepieciešami kompleksi pētījumi, kurus metodoloģiski apgrūtina pētījumu objektu – migrējošo dzīvnieku – mobīlais dzīvesveids. Īstenojot šo projektu, mēs gatavojamies būtiski uzlabot zināšanas par sezonālo mijiedarbību kā nozīmīgu faktoru indivīdu auglībai un populāciju dinamikai, raksturojot un izmērot šīs mijiedarbības izpausmes migrējošiem putniem. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs kombinēsim empīriskas un eksperimentālas pētījumu metodes, tai skaitā indivīdu izsekošanu ar jaunākās paaudzes multisensoru ģeolokātoriem, eksperimentālām perējuma lieluma manipulācijām (±1) un ekerģētiskās auglības mērījumiem tuvās distances gājputnam – mājas strazdam (Sturnus vulgaris).

Pie tam, analizējot kā indivīda auglība, migrācijas un ligzdošanas laiks un ziemošanas vietas ir savstarpēji saistītas un, iespējams, izmainījušās pēdējā gadsimta laikā, mēs demonstrēsim jaunu migrācijas stratēģiju adaptācijas nozīmi populācijas dzīvotspējai globālu pārmaiņu apstākļos. Pētot dažādus gājputnu gada cikla aspektus visa cikla garumā mēs ne tikai pētīsim neatrisinātus zinātnes jautājumus, bet dosim nozīmīgu pienesumu migrējošo sugu aizsardzībai globālo pārmaiņu apstākļos.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss