Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0059

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Guntis Gerhards               guntis.gerhards@inbox.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija; Citas dabaszinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pētīt Vikingu laikmetu (800. – 1050. g. pēc Kr.) Latvijā pēc arheoloģiskajiem, biomolekulārajiem un bioģeoķīmiskajiem datiem. Tiks izmantots arheoloģisko izrakumu materiāls no teritoriāli dažādām apbedījumu vietām ar izpētei pieejamu antropoloģisko materiālu. Apbedīšanas tradīciju analīze pamatosies uz indivīda dzimti, dzimumu un statusu. Projektā tiks realizēta inovatīva starpdisciplināra pieeja Vikingu laikmeta cilvēka raksturojumā, pielietojot molekulārās bioloģijas  un bioģeoķīmiskās  metodes. DNS analīzes tiks izmantotas indivīdu dzimuma, savstarpējās radniecības un izcelsmes noteikšanai,  savukārt izotopu analīzes sniegs informāciju par diētas atšķirībām starp dzimtēm un dažādām vecuma grupām, kā arī mobilitāti un izcelsmi. Projekta īstenošana būtiski papildinās informāciju un pārvērtēs pastāvošos priekšstatus par Vikingu laikmetu un tā nozīmi Latvijas un Ziemeļeiropas vēsturē, jo šāda veida starpdisciplinārs pētījums Latvijas arheoloģijā līdz šim nav veikts. Projekta pētījumu rezultāti tiks aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātniskos žurnālos, t.sk. Open Access. Starptautiski atzītu izpētes metožu un mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sekmēs arheoloģijas nozares attīstību Latvijā. Projekta rezultātus varēs izmantot ne tikai arheologi, bet arī citu zinātņu nozaru speciālisti Latvijā un arī ārpus tās. Tas palīdzēs izprast gan kopīgo, gan atšķirīgo Baltijas un Eiropas zemju pagātnē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss