Valsts pētījumu programmas, finansētas 2006.g. 2. pusg.

27-03-2009

Valsts pētījumu programmas

Reģ. nr.

Programmas un apakšprogrammas

Vaditājs

Finansējums 2006.g.
2. pusg.

 

 

 

 

1.

Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze

Ivars Biļinskis

225 000

1.1.

Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde

Audris Kalniņš (LU MII)

 

1.2.

Semantiskā tīmekļa izpēte, attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām

Guntis Bārzdiņš (LU MII)

 

1.3.

Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai

Modris Greitāns (EDI)

 

1.4.

Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā

Jurijs Artjuhs (EDI)

 

1.5.

Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas

Guntars Balodis (RTU)

 

1.6.

IT pielietošana ražošanas problēmu risināšanai

Ivars Biļinskis (EDI)

 

 

 

 

 

2.

Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms

Ivars Kalviņš

270 000

2.1.

Enantiotīru CNS un kardiovaskulāro preparātu iegūšanas metožu izstrāde, pielietojot ķīmiskās un ķīmijenzimātiskās metodes

Grigorijs Veinbergs (LOSI)

 

2.2.

Pretvēža vielu sinerģisma un multirezistences fenomena izpēte jaunu pretvēža preparātu radīšanai

Irina Šestakova (LOSI)

 

2.3.

Jaunu terapijas pieeju un ārstniecības līdzekļu molekulāro mehānismu izpēte CNS un kardiovaskulārajā farmakoloģijā

Maija Dambrova (LOSI)

 

2.4.

Jaunu kardiovaskulāro preparātu un to videi draudzīgu sintēzes tehnoloģiju izstrāde

Aivars Krauze (LOSI)

 

2.5.

Bioloģiski aktīvo vielu struktūrpētījumi un receptora-liganda mijiedarbības modelēšana

Edvards Liepiņš (LOSI)

 

2.6.

Rekombinanto vakcīnu preparātu – vīrusiem līdzīgo daļiņu tehnoloģizācija

Andris Dišlers (LBPSC)

 

2.7.

G-proteīnu saistošo receptoru ligandi – jauni potenciāli medikamenti

Jānis Kloviņš (LBPSC)

 

2.8.

Alfavīrusu vektori jauno vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļu radīšanā

Tatjana Kozlovska (LBPSC)

 

2.9.

Ļaundabīgo audzēju seroloģiska diagnostikas testa izstrādāšana (sākums - 2007.gadā)

Aija Linē (LBPSC)

 

2.10.

Mākslīgās vīrusiem līdzīgās daļiņas kā bioaktīvo vielu jauna transportforma

Regīna Renhofa (LBPSC)

 

2.11.

Pretvēža preparātu jauni skrīninga instrumenti

Anatolijs Šaripo (LBPSC)

 

 

 

 

 

3.

Modernu funkcionālu materiālu mikro­elektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde

Andris Šternbergs

290 000

3.1.

Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai

Linards Skuja (LU CFI)

 

3.2.

Perspektīvie neorganiskie materiāli optoelektronikai un mikroelektronikai un modernās metodes struktūras pētījumos

Māris Spriņģis (LU CFI)

 

3.3.

Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem

Inta Muzikante (LU CFI)

 

3.4.

Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģija

Rūdolfs Cimdiņš (RTU)

 

3.5.

Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei

Jānis Grabis (RTU NĶI)

 

3.6.

Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības

Jānis Zicāns (RTU)

 

 

 

 

 

4.

Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas

Bruno Andersons

226 000

4.1.

Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām

Māris Daugavietis (Silava)

 

4.2.

Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei

Henn Tuherm (LLU)

 

4.3.

Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei

Uldis Viesturs (LV KĶI)

 

4.4.

Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums

Alfons Grīnfelds (LLU)

 

 

 

 

 

5.

Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru

Jānis Stradiņš

300 000

5.1.

Latviskās apziņas atmoda un nevardarbīgās pretošanās pieredze Latvijā (1945 – 1991)

Tālavs Jundzis (BSPC)

 

5.2.

Okupācijas režīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un ētiskie aspekti (1940.-1965.)

Daina Bleiere (LU LVI)

 

5.3.

Latvija Otrā pasaules kara laikā (1939 – 1945)

Inesis Feldmanis (LU)

 

5.4.

Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze

Anete Karlsone (LU LVI)

 

5.5.

Letonikas avotu izpēte un datorizācija

Ieva Ose (LU LVI)

 

5.6.

Valoda un vide

Brigita Bušmane (LU LValI)

 

5.7.

Latviešu valodas struktūra, funkcijas un elementi: izpēte un sistematizācija

Ojārs Bušs (LU LValI)

 

5.8.

Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts

Dace Markus (RPIVA)

 

5.9.

Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze

Andrejs Veisbergs (LU)

 

5.10.

Eiropas vērtības Latvijas kultūrā un intelektuālās tradīcijas veidošanās (no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.)

Maija Kūle (LU FSI)

 

5.11.

Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija - Eiropa

Zaiga Ikere (DU)

 

5.12.

Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā

Ausma Cimdiņa (LU)

 

5.13.

Kolektīvā un individuālā identitāte dzīvesstāstos

Baiba Bela-Krūmiņa (LU FSI)

 

5.14.

Latviešu rakstnieku daiļrades, latviešu teātra un mūzikas kultūras izpēte

Benedikts Kalnačs (LU LFMI)

 

5.15.

Tradicionālā kultūra Latvijā: vēsturiskie un mūsdienu aspekti

Dace Bula (LU LFMI)

 

5.16.

Jelgava: arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija

Elita Grosmane (LMA MVI)

 

 

6

Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai

Juris Ekmanis

80 000

6.1.

Atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanas iespēju un tehnoloģiju izpēte un novērtējums

Pēteris Šipkovs (LZA FEI)

 

6.2.

Biodegvielas ieguves un izmantošanas metožu optimizācija

Valdis Kampars (RTU)

 

6.3.

Ūdeņraža iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izpēte un izstrāde

Jānis Kleperis (LU CFI)

 

6.4.

Enerģijas apgādes drošības paaugstināšanas veidi, tehnoloģijas un to noteicošo faktoru analalīze

Antans Sauhats (RTU)

 

6.5.

Enerģijas efektīvas izmantošanas metožu un tehnoloģiju pilnveidošana un vadība

Namejs Zeltiņš (LZA FEI)

 

6.6.

Metodes un tehnoloģijas ilgtspējīgas un drošas Latvijas valsts enerģijas apgādes plānošanai

Gaidis Klāvs (LZA FEI)

 

 

 

 

 

7

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi

Māris Kļaviņš
Andris Andrušaitis

63 000

7.1.

Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu

Uldis Bethers (LU)

 

7.2.

Klimata mainības ietekme uz augu barības elementu apriti sateces baseinā

Viesturs Jansons (LLU)

 

7.3.

Klimata maiņas ietekme uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Gunta Spriņģe (LU BI, LZRA, LU)

 

7.4.

Krasta procesi

Guntis Eberhards (LU)

 

7.5.

Bioģeoķīmiskie procesi un pirmprodukcija Baltijas jūrā

Juris Aigars (LU HIDEI)

 

7.6.

Klimata maiņas ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Anda Ikauniece (LU HIDEI, LZRA, LU)

 

7.7.

Vides un sektoru politikas adaptācija klimata mainība

Kristīne Āboliņa (LU)

 

7.8.

Programmas vadība un sabiedrības informēšana

Andris Andrušaitis (LU, LU BI)

 

 

 

 

 

8

Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību

Valdis Pīrāgs

82 000

8.1.

Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde

Andrejs Ērglis (LU)

 

8.2.

Sirds ķirurģijas efektīva un mūsdienīga attīstība Latvijā - jaunu ārstēšanas metožu izstrāde un esošo optimizācija

Pēteris Stradiņš (RSU)

 

8.3.

Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai

Mārcis Leja (LU, RigAustrSlimn)

 

8.4.

Pārmantotie audzēji, to klīniskā un molekulārā izpēte, profilakse un agrīnas diagnostikas stratēģijas izstrāde

Jānis Gardovskis (RSU)

 

8.5.

Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Ingrīda Rumba (LU, LU BPSC)

 

8.6.

Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai

Aigars Pētersons (RSU)

 

8.7.

Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenetikas metodes

Dace Gardovska (RSU)

 

8.8.

Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Pēteris Tretjakovs (LU)

 

8.9.

Kardiometabolā sindroma riska faktoru un klīnisko formu ilgstošas perspektīvas novērošanas programma (reģistrs)

Aivars Lejnieks (RSU)

 

8.10.

Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā, diagnostikas un ārstēšanas paradigmas

Ludmila Vīksna (LINFEKTCEN)

 

8.11.

Imūnmodulējošie vīrusi, to infekciju diagnostikas stratēģija un terapijas korekcijas iespējas

Modra Murovska (MBVI)

 

8.12.

Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrāde

Uga Dumpis (STRADSLIMN)

 

8.13.

Hronisko respiratorisko slimību savlaicīga un efektīva diagnostika, jaunu terapijas metožu ieviešana klīniskajā praksē

Agris Martinsons (STRADSLIMN, TubVA)

 

8.14.

Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas datu bāzes izveide par galveno dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotājiem

Valdis Pīrāgs (STRADSLIMN, LU, LU BPSC)

 

 

 

 

 

9

Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla

Daina Kārkliņa

72 000

9.1.

Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes

Nils Rostoks (LU, LU BI, VSS "Stende", SS "Priekuļi", LatgalLauksZC)

 

9.2.

Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam

Edīte Kaufmane (VDSIS "Dobele")

 

9.3.

Funkcionālās pārtikas fizioloģiski aktīvu vielu koncentrātu ieguve, izpēte un izmantošana

Mārtiņš Beķers (LU)

 

9.4.

Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei

Aleksandrs Jemeļjanovs ("Sigra")

 

9.5.

Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas

Ruta Galoburda (LLU)

 

9.6.

Administrēšanas izdevumi

Daina Kārkliņa (LLU)