Valsts pētījumu programmas, finansētas 2009.gadā

9-04-2009

Valsts pētījumu programmas 2009.gadā

Reģ.nr.

Nosaukums

Vaditājs

Organizācija

Finansējums LVL

 

 

 

 

 

1.

Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze

Ivars Biļinskis

.

594686

1.1.

Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde

Audris Kalniņš

LU MII

120096

1.2.

Semantiskā tīmekļa izpēte, attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām

Guntis Bārzdiņš

LU MII

119559

1.3.

Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai

Modris Greitāns

EDI

123221

1.4.

Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā

Jurijs Artjuhs

EDI

119794

1.5.

Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas

Guntars Balodis

RTU

107514

1.6.

Programmas administrēšana

Ivars Biļinskis

EDI

4502

 

 

 

 

 

2.

Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms

Ivars Kalviņš

.

1098504

2.1.

Enantiotīru CNS un kardiovaskulāro preparātu iegūšanas metožu izstrāde, pielietojot ķīmiskās un ķīmijenzimātiskās metodes

Grigorijs Veinbergs

LOSI

126337

2.2.

Pretvēža vielu sinerģisma un multirezistences fenomena izpēte jaunu pretvēža preparātu radīšanai

Irina Šestakova

LOSI

67200

2.3.

Jaunu terapijas pieeju un ārstniecības līdzekļu molekulāro mehānismu izpēte CNS un kardiovaskulārajā farmakoloģijā

Maija Dambrova

LOSI

80641

2.4.

Jaunu kardiovaskulāro preparātu un to videi draudzīgu sintēzes tehnoloģiju izstrāde

Aivars Krauze

LOSI

117600

2.5.

Bioloģiski aktīvo vielu struktūrpētījumi un receptora-liganda mijiedarbības modelēšana

Edvards Liepiņš

LOSI, LBMC

105280

2.6.

Rekombinanto vakcīnu preparātu – vīrusiem līdzīgo daļiņu tehnoloģizācija

Andris Dišlers

LBMC

80641

2.7.

G-proteīnu saistošo receptoru ligandi – jauni potenciāli medikamenti

Jānis Kloviņš

LBMC, LOSI

110882

2.8.

Alfavīrusu vektori jauno vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļu radīšanā

Tatjana Kozlovska

LBMC, LOSI

104161

2.9.

Ļaundabīgo audzēju seroloģiska diagnostikas testa izstrādāšana

Aija Linē

LBMC, LU

80641

2.10.

Mākslīgās vīrusiem līdzīgās daļiņas kā bioaktīvo vielu jauna transportforma

Regīna Renhofa

LBMC, LOSI

84001

2.11.

Pretvēža preparātu jauni skrīninga instrumenti

Jekaterina Ērenpreisa

LBMC, LOSI

80640

2.12.

Augu vīrusu modelis subvienību vakcīnu konstruēšanai un vīrusu identificēšanai

Andris Zeltiņš

LBMC, LVAugļI

60480

 

 

 

 

 

3.

Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde

Andris Šternbergs

.

957607

3.1.

Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai

Linards Skuja

LU CFI, LU

143500

3.2.

Perspektīvie neorganiskie materiāli optoelektronikai un mikroelektronikai un modernās metodes struktūras pētījumos

Māris Spriņģis

LU CFI, LU

146913

3.3.

Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem

Inta Muzikante

LU CFI, LU, RTU, FEI

146764

3.4.

Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģija

Līga Bērziņa-Cimdiņa

RTU, LU CFI, RSU

144510

3.5.

Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei

Jānis Grabis

RTU NĶI, LU CFI, LU, LU FI

145550

3.6.

Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības

Jānis Zicāns

RTU, LU, LU PMI

144500

3.7.

Latvijas zinātnieku līdzdalības nodrošināšana ES FP 6 ERA-Net programmā MATERA

Maija Bundule

LZA

85870

 

 

 

 

 

4.

Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas

Bruno Andersons

.

724085

4.1.

Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām

Māris Daugavietis

Silava

239020

4.2.

Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei

Henn Tuherm

LLU

87035

4.3.

Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei

Uldis Viesturs

LV KĶI

361536

4.4.

Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums

Alfons Grīnfelds

LLU

36494

 

 

 

 

 

5.

Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru

Jānis Stradiņš

.

1008226

5.1.

Latviskās apziņas atmoda un nevardarbīgās pretošanās pieredze Latvijā (1945 – 1991). Letonikas interdisciplinārie pētījumi

Tālavs Jundzis

BSPC

77499

5.2.

Okupācijas režīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un ētiskie aspekti (1940.-1965.)

Daina Bleiere

LU LVI

43785

5.3.

Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā

Inesis Feldmanis

LU

21505

5.4.

Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze

Anete Karlsone

LU LVI

26444

5.5.

Letonikas avotu izpēte un datorizācija

Ieva Ose

LU LVI

101133

5.6.

Valoda un vide

Brigita Bušmane

LU LValI, LiepU

110209

5.7.

Latviešu valodas struktūra, funkcijas un elementi: izpēte un sistematizācija

Ojārs Bušs

LU LValI

94080

5.8.

Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts

Dace Markus

RPIVA

39649

5.9.

Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze

Andrejs Veisbergs

LU, LU MII

29568

5.10.

Eiropas vērtības Latvijas kultūrā un intelektuālās tradīcijas veidošanās (no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.)

Māja Kūle

LU FSI

139 293

5.11.

Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija - Eiropa

Zaiga Ikere

DU

20832

5.12.

Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā

Ausma Cimdiņa

LU

80640

5.13.

Kolektīvā un individuālā identitāte dzīvesstāstos

Baiba Bela-Krūmiņa

LU FSI

28708

5.14.

Latviešu rakstnieku daiļrades, latviešu teātra un mūzikas kultūras izpēte

Benedikts Kalnačs

LU LFMI

84000

5.15.

Tradicionālā kultūra Latvijā: vēsturiskie un mūsdienu aspekti

Dace Bula

LU LFMI

90049

5.16.

Latvijas mākslas vēstures diskursi 21. gadsimtā

Elita Grosmane

LMA MVI

20832

 

 

 

 

 

6.

Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai

Juris Ekmanis

FEI

470404

6.1.

Atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanas iespēju un tehnoloģiju izpēte un novērtējums

Pēteris Šipkovs

FEI

75233

6.2.

Biodegvielas ieguves un izmantošanas metožu optimizācija

Valdis Kampars

RTU

72478

6.3.

Ūdeņraža iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izpēte un izstrāde

Jānis Kleperis

LU CFI

74199

6.4.

Enerģijas apgādes drošības paaugstināšanas veidi, tehnoloģijas un to noteicošo faktoru anal

Antans Sauhats

RTU

70964

6.5.

Enerģijas efektīvas izmantošanas metožu un tehnoloģiju pilnveidošana un vadība

Namejs Zeltiņš

FEI

72164

6.6.

Metodes un tehnoloģijas ilgtspējīgas un drošas Latvijas valsts enerģijas apgādes plānošanai

Gaidis Klāvs

FEI

83296

6.7.

Informācijas sistēmu pārvades elektrotīkla un ģenerācijas sistēmas ilgtspējīguma novērtēšanai Latvijā

Irina Oļeiņikova

FEI

22070

 

 

 

 

 

7.

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi

Andris Andrušaitis, Māris Kļaviņš

LU

327959

7.1.

Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu

Uldis Bethers

LU

47920

7.2.

Klimata mainības ietekme uz augu barības elementu apriti sateces baseinā

Viesturs Jansons

LLU, LHEI, LU

47434

7.3.

Klimata maiņas ietekme uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Gunta Spriņģe

LU BI, LU

52977

7.4.

Krasta procesi

Guntis Eberhards

LU

21052

7.5.

Bioģeoķīmiskie procesi un pirmprodukcija Baltijas jūrā

Juris Aigars

LHEI, LU

34 180

7.6.

Klimata maiņas ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Anda Ikauniece

LHEI, LZRA, LU BI, LU

57409

7.7.

Vides un sektoru politikas adaptācija klimata mainība

Kristīne Āboliņa

LU

16966

7.8.

Programmas vadība un sabiedrības informēšana

Andris Andrušaitis, Māris Kļaviņš

LU

23685

7.9.

Klimata mainības izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām

Artūrs Škute

DU

26336

 

 

 

 

 

8.

Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību

Valdis Pīrāgs

LU

671631

8.1.

Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde

Andrejs Ērglis

LU, LBMC

49428

8.2.

Sirds ķirurģijas efektīva un mūsdienīga attīstība Latvijā - jaunu ārstēšanas metožu izstrāde un esošo optimizācija

Pēteris Stradiņš

RSU

71250

8.3.

Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai

Mārcis Leja

LU, RAustrKUS, LBMC

51891

8.4.

Pārmantotie audzēji, to klīniskā un molekulārā izpēte, profilakse un agrīnas diagnostikas stratēģijas izstrāde

Jānis Gardovskis

RSU, LBMC, RAustrKUS

74843

8.5.

Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Ingrīda Rumba

RSU, LBMC

45636

8.6.

Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai

Aigars Pētersons

RSU

51824

8.7.

Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenetikas metodes

Dace Gardovska

RSU

52955

8.8.

Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Pēteris Tretjakovs

LU

62934

8.9.

Kardiometabolā sindroma riska faktoru un klīnisko formu ilgstošas perspektīvas novērošanas programma (reģistrs)

Aivars Lejnieks

RSU

34460

8.10.

Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā, diagnostikas un ārstēšanas paradigmas

Ludmila Vīksna

RSU

35192

8.11.

Imūnmodulējošie vīrusi, to infekciju diagnostikas stratēģija un terapijas korekcijas iespējas

Modra Murovska

RSU

23778

8.12.

Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrāde

Uga Dumpis

P.Stradiņa KUS, LBMC, TubVA

29404

8.13.

Hronisko respiratorisko slimību savlaicīga un efektīva diagnostika, jaunu terapijas metožu ieviešana klīniskajā praksē

Agris Martinsons

RSU, P.Stradiņa KUS, TubVA

29537

8.14.

Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas datu bāzes izveide par galveno dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotājiem

Valdis Pīrāgs

P.Stradiņa KUS, LBMC, LU MII

58499

 

 

 

 

 

9.

Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla

Daina Kārkliņa

LLU

336003

9.1.

Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes

Nils Rostoks

LU, LU BI, Stendes GSI, Priekuļu LSI, LatgLaukZC

89601

9.2.

Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam

Edīte Kaufmane

LV AugļI, Pūres DPC

82134

9.3.

Funkcionālās pārtikas fizioloģiski aktīvu vielu koncentrātu ieguve, izpēte un izmantošana

Mārtiņš Beķers

LU, Pūres DPC

29866

9.4.

Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei

Aleksandrs Jemeļjanovs

Sigra

74667

9.5.

Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas

Ruta Galoburda

LLU

52263

9.6.

Programmas administrēšana

Daina Kārkliņa

LLU

7472

Pedējā atjaunošana 9-04-2009