Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju 2010.gada vēlēšanu nolikums

15-04-2010

I Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanas, kas tiek organizētas saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”. (turpmāk – MK noteikumi)

2. Tiešās aizklātās vēlēšanās tiek ievēlētas 5 EK. EK struktūru, skaitlisko sastāvu un zinātnes nozaru sadalījumu pa EK nosaka LZP 2010.gada 30.marta lēmums Nr.3-3-1.

II Vēlēšanu komisija

3. Ekspertu komisiju vēlēšanu komisiju (turpmāk – VK) no dažādu zinātnes nozaru 11 pārstāvjiem izveido LZP.

4. VK darbu organizē un vada LZP apstiprinātais priekšsēdētājs.

5. Vēlēšanu norises nodrošināšanai VK veido darba grupu.

6. VK un darba grupas locekļu darbs tiek apmaksāts no LZP ekspertīzes nodrošināšanas līdzekļiem, noslēdzot uzņēmuma līgumus ar LZP.

III EK vēlētāji

7. Vēlēšanu tiesības ir visiem Latvijā strādājošiem zinātniekiem, kuriem ir doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds, vai tam pielīdzinātais zinātnisko kvalifikāciju apliecinošs grāds attiecīgā zinātnes nozarē un kuri pēdējo 3 gadu laikā ir piedalījušies LZP vai Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā, vai starptautiska zinātniska pētījumu projekta izpildē, vai kam minētajā laikā starptautiskajā zinātniskajā periodikā ir vismaz viena anonīmi recenzēta publikācija vai patents.

8. Katrs vēlētājs var balsot tikai par savas zinātnes nozares vēlēšanu biļetenā iekļautiem kandidātiem.

IV EK kandidāti

9. EK locekļu kandidātus izvirza zinātniskās institūcijas, augstskolas vai Latvijas Zinātņu akadēmija. Par kandidātu var pieteikties arī personīgi.

10. Kandidēt uz EK locekļa vietu var zinātnieks ar doktora vai tam pielīdzinātu zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu grādu, kas strādā Latvijā atbilstošā zinātnes nozarē, savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus un atbilst vienam no sekojošiem kvalifikācijas kritērijiem:

10.1. Pēdējo triju gadu laikā ir vismaz divi starptautiskajā zinātniskajā periodikā publicēti recenzēti oriģināli zinātniskie raksti.

10.2. Pēdējo triju gadu laikā ir viens 10.1 punktā minētais zinātniskais raksts un apstiprināts starptautiska patenta pieteikums.

10.3. Pēdējo triju gadu laikā ir viens 10.1 punktā minētais zinātniskais raksts un recenzēta zinātniska monogrāfija.

11. Par EK kandidātu nevar izvirzīt ekspertu, kas ir bijis LZP EK loceklis divos iepriekšējos pilnvaru laikos pēc kārtas.

12. Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2010.g. vēstulei Nr.1-13/3052 Latvijas Zinātnes padomei un LZP priekšsēdētāja attiecīgai 06.05.2010.g. rezolūcijai uz tās, izņemts punkts: „Zinātnieks, kas ieņem augstskolas rektora, prorektora, augstskolas fakultātes dekāna, zinātniskā institūta vai koledžas direktora vai direktora vietnieka amatu, nevar ieņemt EK locekļa amatu”.

13. EK locekļa kandidāts var tikt ievēlēts tikai vienā EK.

V Vēlēšanu dokumentu iesniegšana

14. Zinātnieki, kuri piedalās EK vēlēšanās, aizpilda EK vēlēšanu vēlētāja anketu. Anketas veidlapa atrodama LZP mājas lapā www.lzp.gov.lv. Aizpildīta anketa iesniedzama LZP Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 334.istabā līdz 2010.g. 21.maijam katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00 vai arī nosūtāmas pa pastu uz adresi: Rīga, LV-1050, Akadēmijas laukumā 1, norādot uz aploksnes Ekspertu komisijas nosaukumu. (Pasta zīmogam jābūt ne vēlāk, kā 21.05.2010).

15. EK locekļa kandidāts LZP iesniedz:

- iesniegumu;

- aizpildītu EK locekļa kandidāta kvalifikācijas anketu (turpmāk - kvalifikācijas anketa); anketas veidlapa atrodama LZP mājas lapā www.lzp.gov.lv.

- Dzīves un darba gājumu ( CV);

- informāciju par pēdējos trijos gados publicētiem, kandidēšanas nozarei atbilstošiem diviem oriģināliem zinātniskiem rakstiem un/vai zinātniskas monogrāfijas titullapas un satura rādītāju kopiju un/vai starptautiska patenta pirmās lapas kopiju.

16. Zinātniskā institūcija LZP iesniedz vēstuli par EK locekļu kandidātu izvirzīšanu, klāt pievienojot 15.punktā minētos dokumentus.

17. 15. un 16.punktā minētie dokumenti ir iesniedzamas LZP katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00 Akadēmijas laukumā 1, 326. istabā, ne vēlāk, kā līdz 2010. gada 17.maijām. Kvalifikācijas anketas nosūtāmas arī elektroniskā versijā uz adresi  DOC vai DOCX formātā.

18. Apelācijas attiecībā uz neiekļaušanu ekspertu kandidātu sarakstā VK pieņem līdz š.g. 24.maijām.

VI Vēlēšanu kārtība

19. VK izvērtē iesniegto EK locekļa kandidāta anketu atbilstību 1.punktā minēto MK noteikumu prasībām un sagatavo EK locekļu kandidātu sarakstu.

20. VK apstiprina EK locekļu kandidātu sarakstu un sagatavo tam atbilstošus vēlēšanu biļetenus pa nozarēm ar kandidātu sarakstiem alfabēta kārtībā. Vēlēšanu biļetenos ieraksta: ekspertu komisiju, nozari un tanī ievēlamo ekspertu skaitu, kandidāta uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu, zinātnisko grādu, darba vietu un pamatdarba vietu.

21. EK locekļu vēlēšanas notiek 2010.g. 1. un 2. jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00 Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā foajē.

Vēlēšanu komisija izsniedz biļetenus vēlētājiem pret parakstu, uzrādot personību apliecinošo dokumentu. Vēlētāji izsaka savu attieksmi pret biļetenos norādītajiem kandidātiem, nosvītrojot visu to kandidātu uzvārdus, kurus neatbalsta. Labotie biļeteni tiek uzskatīti par nederīgiem.

22. Katrs vēlētājs aizpilda savu vēlēšanu biļetenu un personīgi iemet to aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanās var piedalīties tikai tie vēlētāji, kuri vēlēšanu telpā ieradušies līdz plkst.19.00. Plkst. 19.00. vēlēšanu telpu slēdz.

23. Vēlēšanu pirmajā dienā pēc balsošanas beigām VK priekšsēdētājs aizzīmogo vēlēšanu kastes tā, lai vēlēšanu biļetenus nevarētu iemest vēlēšanu kastēs vai izņemt no tām. Vēlēšanu kastes atstāj vēlēšanu telpā līdz nākamajai dienai VK priekšsēdētāja vai viņa pilnvarotas personas uzraudzībā. Nākamajā dienā VK priekšsēdētājs novērotāju klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes aizzīmogojums nav bojāts, un vēlēšanas turpinās no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00.

24. Vēlēšanu norisi var uzraudzīt zinātnisko institūtu deleģētie vai brīvprātīgie novērotāji, kuri reģistrējās pie VK sekretāra, ierodoties vēlēšanu iecirknī.

25. Sākot ar vēlēšanu telpas atvēršanas brīdi, VK sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu. Protokolā atspoguļo vēlēšanu norisi.

VII Balsu skaitīšanas kārtība

26. Balsu skaitīšana sākas otrā vēlēšanu dienā, pēc plkst. 19.00. Balsis skaita VK locekļi komisijas atklātā sēdē;

27. Pirms vēlēšanu kastu atvēršanas neizmantotos vēlēšanu biļetenus reģistrē un dzēš, velkot tiem pāri krustu;

28. Pēc vēlēšanu kastu atvēršanas vēlēšanu komisija saskaita vēlēšanu biļetenus;

29. Par nederīgiem uzskata tos vēlēšanu biļetenus, kuros nav skaidri izteikta vēlētāju attieksme pret ekspertu komisijas locekļu kandidātiem;

30. Nederīgos vēlēšanu biļetenus numurē. Par katru nederīgo vēlēšanu biļetenu protokolā norāda, kāpēc to uzskata par nederīgu.

31. Pirms vēlēšanu kastu atvēršanas balsu skaitīšanas protokolā norāda izgatavoto, izlietoto un pāri palikušo vēlēšanu biļetenu skaitu, kā arī balsotāju skaitu.

32. Kandidātu sarakstu balsu skaitīšanas protokolā veido pa zinātnes nozarēm dilstošā secībā pēc saņemto balsu skaita, norādot, kuri kandidāti ir ievēlēti. Balsu skaitīšanas protokolu paraksta visi vēlēšanu komisijas locekļi.

33. Par ievēlētiem uzskata tos EK locekļu kandidātus, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu. EK locekļu skaits vienā nozarē no viena zinātniskā institūta vai augstskolas vienas struktūrvienības nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējā EK locekļu skaita attiecīgajā nozarē. Ja balsis ir sadalījušās tā, ka ir pārkāpts šajā punktā minētais nosacījums, VK izvēlas nākamo attiecīgās nozares kandidātu no citas institūcijas ar lielāko balsu skaitu. Ja balsis uz vakanto EK locekļa kandidāta vietu ir sadalījušās vienādi kandidātiem no viena zinātniskā institūta vai augstskolas vienas struktūrvienības, attiecīgās nozares EK locekļa kandidātiem rīko atkārtotas vēlēšanas.

Komisijas priekšsēdētājs /E.Bervalds/

Pedējā atjaunošana 7-05-2010