Nr. 11-3-1, 19.05.2011. Par darba grupas izveidi projektu starptautiskās ekspertīzes organizēšanai

23-05-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 11-3-1

Rīgā, 19.05.2011.

Par darba grupas izveidi projektu starptautiskās ekspertīzes organizēšanai

Lai izvērtētu projektu starptautiskās ekspertīzes lietderību, iespēju pilnībā pāriet uz projektu starptautisko ekspertīzi, ņemot vērā finansiālos un organizatoriskos aspektus, kā arī izstrādātu projektu izvērtēšanas noteikumus, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. izveidot darba grupu šādā sastāvā: Maija Bundule, Jānis Kloviņš, Dace Bula, Bruno Grasmanis, Iveta Ozolanta.

2. Uzdot minētai darba grupai:

2.1. izvērtēt iespēju esošās likumdošanas ietvaros veikt projektu starptautisko ekspertīzi un/vai sagatavot priekšlikumus nepieciešamām izmaiņām likumdošanā;

2.2. apzināt citu Eiropas valstu (Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Slovēnijas) pieredzi projektu starptautiskās ekspertīzes nodrošināšanā;

2.3. izstrādāt alternatīvus vērtēšanas norises modeļus, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus;

2.4. balstoties uz iepriekšējos gados iesniegto projektu skaitu, veikt projektu starptautiskās ekspertīzes realizēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķinu;

2.5. izstrādāt izvēlētās ekspertīzes norises kārtības un konkursa nolikuma projektus.


Priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 23-05-2011