Nr. 11-4-1, 19.05.2011. Par ekspertu komisiju un darba komisijas kopīgās sanāksmes protokolu

23-05-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 11-4-1

Rīgā, 19.05.2011.

Par LZP Dabas zinātņu un matemātikas
ekspertu komisijas, Inženierzinātņu un
datorzinātnes ekspertu komisijas un
LZP darba komisijas 11.05.2011.g.
kopīgās sanāksmes protokola apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome noklausījās Latvijas Zinātnes padomes Darba komisijas vadītāja I.Lāča ziņojumu par LZP Dabas zinātņu un matemātikas ekspertu komisijas, LZP Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas un LZP Darba komisijas 2011.gada 11.maija kopīgās sanāksmes izskatīto jautājumu un nolemj apstiprināt LZP Dabas zinātņu un matemātikas ekspertu komisijas, LZP Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas un LZP Darba komisijas 2011.gada 11.maija kopīgās sanāksmes protokolu un atzinumu (pielikumā pie lēmuma).


Priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

 


Pielikums
LZP 19.05.2011. sēdes
lēmumam Nr.11-4-1

 

Latvijas Zinātnes padomes Dabas zinātņu un matemātikas ekspertu komisijas, Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas un LZP darba komisijas 2011.gada 11.maija kopīgās sanāksmes

Protokols

Sēdē piedalās: Ivars Lācis, Ināra Bondare, Gatis Krūmiņš, Ivars Kalviņš, Andris Ozols, Andrejs Reinfelds, Mārtiņš Rutkis, Māris Spriņģis, Arnis Treimanis, Grigorijs Veinbergs, Laimons Začs, Aleksandrs Korjakins, Kārlis Krūmiņš, Jānis Rudzītis, Jānis Zicāns.

Sēdi atklāj un klātesošos par LZP uzdevumu informē Ivars Lācis, viņš arī ierosina noteikt sanāksmes vadītāju. Pēc īsas apspriedes klātesošie vienbalsīgi piešķir sēdes vadītāja tiesības Ivaram Lācim.

Sanāksmes dalībnieki nolemj dienaskārtībā izskatīt tikai vienu jautājumu:

„Darba komisijas ziņojuma apspriešana un lēmuma projekta sagatavošana LZP sēdei”.

Ivars Lācis un Gatis Krūmiņš informē klātesošos par Darba grupas paveikto saistībā ar Padomē iesniegtajām trim sūdzībām (Dr.Pēteris Šipkovs, Dr.Ilgmārs Eglītis, Dr. Līga Bērziņa-Cimdiņa) par 2010.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa rezultātiem. Tiek analizēti papildus nozīmēto ekspertu atzinumi un parādīts, ka visu projektu gadījumā papildus ekspertīžu un pamata ekspertu vērtējumi praktiski sakrīt.

Inženierzinātņu un datorzinātņu ekspertu komisijas priekšsēdētājs Jānis Rudzītis informē par ekspertu atzinumiem un komisijas lēmumiem divu tematisko pētījumu projektu:

„Energointensitātes pazemināšanas tehnoloģiju sistēmanalīze enerģijas sektora attīstībai” projekta vadītājs Dr.Pēteris Šipkovs;

„Jaunu tehnoloģiju izstrāde diferencēta sastāva un struktūras biokeramisko implantu, antioksidantu un fluorescentu krāsvielu ieguvei” projekta vadītāja Dr. Līga Bērziņa-Cimdiņa,

vērtēšanā.

Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas priekšsēdētājs Grigorijs Veinbergs informē par ekspertu atzinumiem un komisijas lēmumiem projekta: „Zvaigžņu vēlo evolūcijas stadiju pētījumi, Saules sistēmas mazo objektu, tai skaitā satelītu, novērojumi”, projekta vadītājs Dr.Ilgmārs Eglītis, sakarā.

Ziņojumu sakarā vērtējumu sniedz: Ivars Kalviņš, Mārtiņš Rutkis, Laimonis Začs un Gatis Krūmiņš. Ivars Lācis, Jānis Rudzītis un Grigorijs Veinbergs atbild uz klātesošo jautājumiem. Notiek lēmuma projekta apspriešana.

Sapulces dalībnieki vienbalsīgi nolemj:

„Atzīt Inženierzinātņu un datorzinātņu ekspertu komisijas, kā arī Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas atzinumus par pareiziem pēc būtības un visas sūdzības noraidīt”.


Protokolēja: /Jeļena Blazarene/

Ekspertu komisiju priekšsēdētāji:
   /Jānis Rudzītis/
   /Grigorijs Veinbergs/

Darba komisijas vadītājs: /Ivars Lācis/

Pedējā atjaunošana 23-05-2011