INNOVAGE

30-07-2013

„Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" - sociālās inovācijas, kuras veicina aktīvu un veselīgu novecošanos

Stratēģijas Europa2020 ietvaros tiek realizētas septiņas pamatiniciatīvas, viena no tām - Inovāciju Savienība. Galvenais instruments tās īstenošanai - Ietvara programmas (FP7, Horizon2020) un caurviju organizatoriskās formas, tādas kā Eiropas inovācijas partnerības. „Aktīva un veselīga novecošanās" ir Eiropas Inovācijas partnerība ar skaidri definētu mērķi - veselīgi nodzīvoto gadu skaita pieaugums par diviem gadiem laika periodā līdz 2020. gadam.

Projekts INNOVAGE (līguma Nr. 306058), kurš tiek finansēts no 7. Ietvara programmas budžeta, vērsts uz sociālo inovāciju kā caurviju procesu, kas integrē sociuma (lokāla, valsts) resursus, radot jaunus pakalpojumus, kas asociēti gan ar formālām (piem., obligācijas), gan neformālām institūcijām. Šie produkti vērsti ne tik daudz uz klasisku ekonomiskās peļņas gūšanu, bet gan uz sociumā notiekošo procesu efektivizāciju, lai palielinātu sociālu grupu noturību pret ārējiem satricinājumiem un paaugstinātu šo grupu labklājību un labsajūtu. Procesi, kuros neoklasiskā resursu alokācija ir suboptimāla, var būt optimāli pēc socioloģiskiem kritērijiem, it sevišķi diakritiskos procesos, izvērtējot ilgtermiņa ieguvumus.

Latvija kā ES jaunā dalībvalsts īpaši pakļauta sabiedrības novecošanās negatīvajām izpausmēm. Papildus problēma ir diferencētā migrācija - jaunie cilvēki izbrauc, bet vecā paaudze paliek. Acīmredzams, ka ekonomiskā krīze pārvilkusi svītru jebkurām cerībām par ātru ekonomisko konverģenci, un diferencētā migrācija ir milzīgs risks sociālajai kohēzijai un valsts ekonomiskajai efektivitātei. Līdz ar to sociālās inovācijas, kur ar salīdzinoši nelielu resursu patēriņu iespējams veicināt veselīgu novecošanos, ir ārkārtīgi nozīmīgas Latvijas sabiedrībai.

Projekts INNOVAGE strukturēts 7 darba paketēs:

WP1 - veselīgā mūža garuma paaugstināšana (caurviju aktivitāte);

WP2 - iedzīvotāju pieprasīti mājokļi veciem cilvēkiem;

WP3 - IIKT balstīts sociāls atbalsts vecu cilvēku aprūpētājiem;

WP4 - Aptaukošanās seku veciem cilvēkiem korekcija;

WP5 - ilgtermiņa aprūpes dinamika;

WP6 - zināšanu apmaiņa un pārnese;

WP7 - menedžments.


Latviju projektā pārstāv Latvijas Zinātnes padome.

Projekta vadītāja Latvijā - profesore Iveta Ozolanta.

Projekta ieviešanā Latvijā piedalās asoc. prof. L. Vilka, asoc. prof. U. Berķis, Dr. Maija Bundule, fizioterapijas speciāliste L. Saukuma un sociālā darba speciāliste M. Smirnova. Projektā kā sabiedrības eksperti piedalīsies Samariešu apvienība un Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Projekta māja lapa: www.innovage.group.shef.ac.uk

Pedējā atjaunošana 30-07-2013