Latvijas Zinātnes padomes nolikums

10-09-2008
09.05.2006. MK noteikumi Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums" ("LV", 77 (3445), 18.05.2006.) [spēkā ar 19.05.2006.] ar grozījumiem: 30.06.2009. MK noteikumi Nr.718 ("LV", 103 (4089), 03.07.2009.) [spēkā ar 04.07.2009.]

Ministru kabineta noteikumi Nr.383

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 48.§)

Latvijas Zinātnes padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības
likuma 14.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - padome) ir koleģiāla zinātnieku institūcija. Padome ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Padomes darbības mērķis ir sekmēt zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas īstenošanu un koordināciju, kā arī nodrošināt zinātnisko pētījumu projektu un programmu pieteikumu un rezultātu izvērtēšanas organizēšanu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.718 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

II. Padomes uzdevumi, kompetence un tiesības

3. Padomes kompetence un tiesības noteiktas Zinātniskās darbības likumā.

4. Padomei ir šādi uzdevumi:

4.1. sagatavot izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm zinātniskās darbības attīstībā, kā arī par valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas izstrādes jautājumiem;

4.2. veicināt vienotas valsts politikas veidošanu zinātnē, pētniecībā un inovācijā;

4.3. izvērtēt priekšlikumus un ieteikumus par zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmu un sniegt izglītības un zinātnes ministram minēto priekšlikumu un ieteikumu vērtējumu, kā arī priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā;

4.4. sagatavot priekšlikumus par zinātniskās darbības kvalitātes un efektivitātes kritērijiem zinātnisko projektu, programmu un doktora studiju novērtēšanai un iesniegt tos izglītības un zinātnes ministram;

4.5. izvērtēt zinātnisko darbību un tās finansiālo nodrošinājumu zinātniskajās institūcijās, sniegt atzinumus par valsts zinātnisko institūtu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju un sagatavotos priekšlikumus iesniegt izglītības un zinātnes ministram;

4.6. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par zinātniskās infrastruktūras atjaunošanu, uzturēšanu un racionālu izmantošanu;

4.7. piedalīties valsts pētījumu programmu, tirgus orientēto pētījumu un citu valsts pasūtīto pētījumu programmu mērķu un uzdevumu noteikšanā;

4.8. izstrādāt metodiku un sadalīt padomes rīcībā esošos līdzekļus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai pa zinātnes nozarēm un nozaru grupām, kā arī pieņemt lēmumus par fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanu no padomei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

4.9. veikt zinātnisko ekspertīzi, veidot ekspertu komisijas un ekspertu grupas visu veidu zinātniskās darbības projektu un programmu pieteikumu un to izpildes rezultātu izvērtēšanai, tai skaitā par valsts pētījumu programmām, tirgus orientēto un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektiem;

4.10. sadalīt no valsts budžeta piešķirto finansējumu visu veidu zinātniskajiem projektiem un programmām, kas daļēji vai pilnā apmērā tiek finansēti no zinātniskajai darbībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

4.11. izraudzīties ekspertus no padomes ekspertu datu bāzes savstarpēji konkurējošu projektu pieteikumu kopu vienotai vērtēšanai, kā arī zinātniskās darbības projektu, programmu un institūciju darba rezultātu vērtēšanai;

4.12. veidot un uzturēt no padomei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem finansēto zinātnisko projektu un programmu, kā arī tehnoloģiju pārneses projektu pieteikumu un pārskatu datu bāzi;

4.13. izvērtēt no valsts budžeta finansēto zinātniskās darbības projektu un programmu rezultātus, sagatavot un publicēt (arī ievietot padomes mājas lapā internetā) pārskatu par zinātniskās darbības attīstību Latvijā;

4.14. izveidot un uzturēt padomes ekspertu datu bāzi zinātnes nozarēs un apakšnozarēs, kā arī nodrošināt tās pieejamību;

4.15. Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā sagatavot priekšlikumus par līdzdalību, kā arī sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai Latvijas zinātnieku pārstāvju deleģēšanai daudzpusējo starptautiskās sadarbības programmu komitejās, kā arī starptautiskajās organizācijās, kuras darbojas zinātniskās darbības vadības un zinātnes politikas veidošanas jomā;

4.16. izstrādāt un publicēt zinātniskās darbības ētikas normas;

4.17. īstenot padomes vārdā noslēgtos starptautisko pētījumu projektus;

4.18. sagatavot priekšlikumus zinātnes nozaru klasifikācijas izstrādei;

4.19. izstrādāt un īstenot praksē principus interešu konflikta novēršanai projektu un programmu ekspertīzē;

4.20. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par pieejamības nodrošinājumu starptautiskās zinātniskās informācijas resursiem, tai skaitā zinātniskajai literatūrai un elektroniskajiem resursiem;

4.21. (svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.718, kas piemērojami ar 01.07.2009.);

4.22. nodrošināt Latvijā īstenoto pētījumu atpazīstamību un sekmēt sabiedrības izpratni par zinātnes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā;

4.23. veikt citus zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

III. Padomes struktūra

5. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs nodrošina padomes funkciju īstenošanu. Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks.

6. Padomes priekšsēdētājs pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Padomes locekļi ir pakļauti padomes priekšsēdētājam tikai ar padomes darbību saistītajā jomā.

8. Padomē ir ekspertu komisijas, kuras izveido un darbojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Padomes darbība

9. Padomes pirmo sēdi pēc tās sastāva apstiprināšanas Ministru kabinetā sasauc izglītības un zinātnes ministrs. Pirmajā sēdē padome ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Padomes priekšsēdētāju amatā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs.

10. Padomes sēdes notiek reizi mēnesī vai, ja nepieciešams, biežāk, un tās ir atklātas. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja, vietnieka vai triju padomes locekļu ierosinājuma.

11. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Var notikt aizklātais balsojums, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

12. Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var pieaicināt attiecīgās zinātniskās darbības jomas ekspertus, kā arī valsts institūciju pārstāvjus un citas personas.

13. Pieņemot lēmumus un sniedzot ekspertu atzinumus, padomei ir tiesības atsevišķu jautājumu izlemšanai ekspertu komisiju sastāvā iekļaut attiecīgās tautsaimniecības vai valsts pārvaldes jomas speciālistus.

14. Pieņemot lēmumus un sniedzot ekspertu atzinumus, padome nepieļauj interešu konflikta situācijas veidošanos.

15. Padomes lēmumus publicē laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" un padomes mājas lapā internetā. Padomes lēmumus par pētījumu projektu konkursu izsludināšanu publicē arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

V. Padomes birojs

(Nodaļa svītrota ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.718, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

VI. Padomes finanšu resursi

18. Padomes finanšu līdzekļus veido:

18.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

18.2. ārvalstu finanšu palīdzība;

18.3. ziedojumi un dāvinājumi;

18.4. ieņēmumi par padomes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

19. Atalgojumu padomes locekļiem, ekspertu komisijas locekļiem, ekspertiem un padomes darbiniekiem nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darba samaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.718, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

VII. Padomes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

20. Padomes faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Padomes lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

21. Padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatu par padomes funkciju izpildi un padomei piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Izglītības un zinātnes ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par padomes darbību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža


Pedējā atjaunošana 6-07-2009