Nr. 3-3-1, 17.03.2008

11-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-3-1

Rīgā, 2008.gada 17.martā

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

EK

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

2. Inženierzinātnes un datorzinātne

1.

Jānis

Rozenkrons

Dr.sc.ing.

2.2.3.

Enerģētika

RTU

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

2.

Ilva

Duļevska

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

RSU

3.

Juris

Ērenpreiss

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

RSU

4.

Jeļena

Krjukova

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

RSU

5.

Vitolds

Mackēvičs

Dr.med.

3.1.6.

Internā medicīna

RSU

6.

Ženija

Roja

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

RSU

7.

Una

Soboļeva

Dr.med.

3.1.8.

Stomatoloģija

RSU

8.

Silvija

Umbraško

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

RSU

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

9.

Anita

Draveniece

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

LZA

10.

Jānis

Štrauhmanis

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

RTU

Humanitārās un sociālās zinātnes

11.

Irina

Arhipova

Dr.sc.ing.

5.2.6.

Ekonomika

LLU

12.

Juris Tālivaldis

Urtāns

Dr. hist.
Dr.habil.art.

 5.1.1.
5.1.4.

Vēsture
Mākslas zinātnes

LKA

 Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 17.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-09-2008