Nr. 7-3-1. 16.02.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-02-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 7-3-1

Rīgā,  2017.gada 16.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada
15.februāra sēdes protokolu Nr.4 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Daunis Auers Politikas zinātne
2. Diāna Bajāre Būvzinātne
3. Dina Bite Socioloģija
4. Harijs Čerņevskis Medicīna
5. Linda Daniela Pedagoģija
6. Jekaterina Ērenpreisa Bioloģija
7. Florian Helmuth Gahbauer Fizika
8. Līva Griņeviča Ekonomika
9. Uldis Gross Būvzinātne
10. Kārlis Agris Gross Materiālzinātne
Ķīmijas inženierzinātne
11. Dzintra Iliško Vadībzinātne
12. Tālavs Jundzis Juridiskā zinātne
13. Pāvels Jurs Pedagoģija
14. Ģirts Karnītis Datorzinātne
15. Mārtiņš Kālis Bioloģija
16. Mel Kenny Juridiskā zinātne
17. Sergejs Kruks Komunikācijas zinātne
18. Ainis Lagzdiņš Vides zinātne
19. Valentija Liholaja Juridiskā zinātne
20. Miltiadis D. Lytras Pedagoģija
21. Zbigņevs Marcinkevičs Bioloģija
22. Elita Nīmande Juridiskā zinātne
23. Antons Patļins Elektrotehnika
Informācijas tehnoloģija
24. Maija Radziņa Medicīna
25. Guido Sechi Ģeogrāfija
26. Dace Skrastiņa Bioloģija
27. Astrīda Skrinda Pedagoģija
28. Uldis Spulle Materiālzinātne
29. Alīna Sultanova Medicīna
Bioloģija
30. Šimons Svirskis Bioloģija
31. Jurģis Šķilters Komunikācijas zinātne
Psiholoģija
32. Tatjana Štaube Ekonomika
Vadībzinātne
33. Aleksandrs Tarvids Ekonomika
34. Toms Torims Mašīnzinātne
35. Juris Tālivaldis Urtāns Vēsture
36. Baiba Vanaga Mākslas zinātne
37. Viktorija Zaļuksne Ekonomika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 16.februārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1.

Ieva Bērziņa Politikas zinātne

2.

Atis Bērziņš Demogrāfija

3.

Deniss Hanovs Komunikācijas zinātne

4.

Oksana Kovzele Literatūrzinātne

5.

Antons Patļins Pedagoģija

6.

Juris Tālivaldis Urtāns Folkloristika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 16.februārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs