Grozījumi VPP "Covid-19 seku mazināšanai" atklātā konkursa nolikumā 16.06.

16-06-2020

Informējam, ka valsts pētījumu programmas īstenošanas un uzraudzības komisija š.g. 16. jūnijā lēma veikt grozījumus valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumā.

Ņemot vērā no projektu pieteikumu iesniedzējiem saņemtos jautājumus, tika konstatēta neprecizitāte valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikuma (ar 10.06.2020. grozījumiem) 22. un 23.punktā, kas var radīt pārpratumus projektu pieteikumu iesniedzējiem, aizpildot projektu pieteikumus. Neskaidrība radusies, jo 22. un 23. punktā minētie jaunie zinātnieki atbilst arī citām zinātniskās grupas lomām, piemēram, projekta vadītājs un galvenais izpildītājs, taču minētajos punktos norādītā slodze, kuru jāievēro, tiek uzskaitīta atsevišķā lomā - "projekta izpildītājs - studējošais, doktora zinātniskā grāda pretendents un jaunais zinātnieks".


Īstenošanas un uzraudzības komisijā tika ierosināta diskusija par šo jautājumu, tika izveidoti grozījumi, kas precizē nolikuma tekstu atbilstoši sākotnēji iecerētajam, lai korekti varētu veikt valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu īstenošanā iesaistīto studējošo, doktora zinātniskā grāda pretendentu un jauno zinātnieku slodžu uzskaiti. Grozījumi pašreiz ir saskaņošanā (uzreiz, kā tiks pieņemts lēmums, informēsim visus).

Izdarītie grozījumi ir sekojoši:

1.            Izteikt nolikuma 22. punktu šādā redakcijā: "Viena projekta izpildē pētnieciskajā darbā iesaistīto studējošo, doktora zinātniskā grāda pretendentu (ar nosacījumu, ka doktorantūras studiju programma ir pabeigta ne ilgāk kā pirms diviem gadiem, skaitot no projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa dienas) un jauno zinātnieku slodze kopā ir vismaz 4,0 pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē vidēji viena projekta īstenošanas laikā. Šajā punktā minēto slodzi uzskaita, projekta pieteikuma A daļas "Vispārīgā informācija" 2. nodaļā "Zinātniskā grupa" attiecīgās personas norādot kā "projekta izpildītājs - studējošais, doktora zinātniskā grāda pretendents un jaunais zinātnieks". Ja persona, kas ir studējošais, doktora zinātniskā grāda pretendents vai jaunais zinātnieks, ir norādīts citā zinātniskās grupas lomā, viņa slodzi šajā punktā minētajā slodzē neskaita"

2.            Izteikt nolikuma 23. punktu šādā redakcijā "Viena studējošā, doktora zinātniskā grāda pretendenta vai jaunā zinātnieka, kurš projekta pieteikuma A daļas "Vispārīgā informācija" 2. nodaļā "Zinātniskā grupa" norādīts kā "projekta izpildītājs - studējošais, doktora zinātniskā grāda pretendents un jaunais zinātnieks", slodzi projektā plāno vismaz 0,25 pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē vidēji projekta īstenošanas laikā"

Nolikumu un pielikumus ar grozījumiem var atrast šeit [zip]

Pedējā atjaunošana 16-06-2020