Pieejami fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada konkursa rezultāti

29-06-2020

2020. gada 27. janvārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam. Iesniegšanas termiņš bija 23. marts. Konkursā tika iesniegti 397 projektu iesniegumi visās sešās zinātņu nozaru grupās.

Konkursa rezultātā tika pieņemts lēmums par 42 projektu finansēšanu (kopā par 12 835 428 EUR), kas tiks īstenoti 3 gadus. Finansētie projekti starp zinātņu nozaru grupām sadalīti sekojoši:

  • Dabaszinātnes - 10 (2 952 576 EUR)

  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas - 10 (3 070 454 EUR)

  • Medicīnas un veselības zinātnes - 8 (2 452 871 EUR)

  • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 4 (1 181 797 EUR)

  • Sociālās zinātnes - 6 (1 784 375 EUR)

  • Humanitārās un mākslas zinātnes - 4 (1 393 355 EUR)

19 no 31 zinātniskajām institūcijām, kuru projekti tika nodoti zinātniskajā izvērtēšanā, tika piešķirts finansējums.

Ar projektu rezultātiem un detalizētāku atskatu uz izvērtēšanas gaitu var iepazīties šeit (pdf).

Ar projektu ranžējumu var iepazīties šeit (pdf).

Šāda veida projektu konkursu, kurā iesniegtos projektus vērtē starptautiski ārzemju eksperti, LZP izsludina jau 4. reizi.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu", lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Pedējā atjaunošana 30-06-2020