Latvijas Zinātnes padome

15-07-2020

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - padome) kopš 2020.gada 1.jūlija ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.408 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums", kas izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14. panta pirmo daļu.

Padomes darbības mērķis ir īstenot valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto no valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu ieviešanu un tiem piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanu, kā arī zinātniskās darbības vai zinātnisko projektu īstenošanas monitoringu un analītikā balstītu rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanu un programmu ieviešanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.151 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju" no 2020.gada 1.jūlija  apvienotas padomei un Studiju un zinātnes administrācijai piekritīgās zinātnes politikas īstenošanas funkcijas.

Ar 2021.gada 1.jūliju padome pārņems tās zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas, kuras šobrīd īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departaments,

Kontakti: Padomes direktore Gita Rēvalde,

Kontakti:

Latvijas Zinātnes padome

Reģ. Nr. 90000048222

Juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV - 1050

Biroja adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV - 1050

tālrunis 67228421 fakss 67228421

e-pasts:

Darba laiks 09.00-17.00. Pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo amatpersonu/darbinieku.


Vēsturiski Latvijas Zinātnes padome (LZP) bija izveidota ar LR Ministru Padomes 1990.gada 3.jūlija lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu", lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis bija sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14. pantu LZP līdz 2020. gada 30. jūnijam bija koleģiāla zinātnieku institūcija, kas bija izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Padomes pilnvaru laiks bija trīs gadi. LZP kā koleģiāla institūcija darbojās,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 9. maija noteikumiem Nr. 383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums".

Pedējā atjaunošana 9-09-2020