Nr. 9-1-4, 16.10.2008

15-11-2008
 

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-1-4

 

 Rīgā, 2008.gada 16.oktobrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

1.

Gunita

Bimšteina

Dr.biol.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

2.

Guntars

Avdoško

Dr.med.vet.

4.1.3.

Veterinārmedicīna

LLU

3.

Edgars

Liepiņš

Dr.med.vet.

4.1.3.

LLU

4.

Ritvars

Sudārs

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

5.

Ēriks

Tilgalis

Dr.sc.ing.

4.1.4.

LLU

6.

Inga

Ciproviča

Dr.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

7.

Elga

Freiberga

Dr.phil.

5.1.5.

Filozofija

LU

8.

Raivis

Bičevskis

Dr.phil.

5.1.5.

LU

9.

Zenta

Anspoka

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

RPIVA

10.

Ligita

Melece

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

LV AEI

11.

Jānis

Načiščionis

Dr.iur

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

„Turība”

12.

Aivars

Endziņš

Dr.iur.

5.2.9.

„Turība”

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 16.oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 15-11-2008