PAR MUMS

15-11-2008
LZAaugstceltne1.jpg 

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma" 14. pantu LZP ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. LZP darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. 9. maijā apstiprinātiem noteikumiem Nr. 383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums”. Atbilstoši minētajam nolikumam LZP ir šādi uzdevumi:

 
 • sagatavot izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm zinātniskās darbības attīstībā, kā arī par valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādes jautājumiem;
 • veicināt vienotas valsts politikas veidošanu zinātnē, pētniecībā un inovācijā;
 • izvērtēt priekšlikumus un  ieteikumus par zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmu un sniegt izglītības un zinātnes ministram minēto priekšlikumu un ieteikumu vērtējumu, kā arī priekšlikumus par nepieciešamiem grozījumiem zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā;
 • sagatavot priekšlikumus par zinātniskās darbības kvalitātes un efektivitātes kritērijiem zinātnisko projektu, programmu un doktora studiju novērtēšanai un iesniegt tos izglītības un zinātnes ministram;
 • izvērtēt zinātnisko darbību un tās finansiālo nodrošinājumu zinātniskajās institūcijās, sniegt atzinumu par valsts zinātnisko institūtu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju un sagatavotos priekšlikumus iesniegt izglītības un zinātnes ministram;
 • izvērtēt un sniegt priekšlikumus par zinātniskās infrastruktūras atjaunošanu, uzturēšanu un racionālu izmantošanu;
 • piedalīties valsts pētījumu programmu, tirgus orientēto pētījumu un citu valsts pasūtīto pētījumu programmu mērķu un uzdevumu noteikšanā; °
 • izstrādāt metodiku un sadalīt padomes rīcībā esošos līdzekļus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai pa zinātnes nozarēm un nozaru grupām, kā arī pieņemt lēmumus par fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanu no padomei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;
 • veikt zinātnisko ekspertīzi, veidot ekspertu komisijas un ekspertu grupas visu veidu zinātniskās darbības projektu un programmu pieteikumu un to izpildes rezultātu izvērtēšanai, tai skaitā par valsts pētījumu programmām, tirgus orientēto un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektiem;
 • sadalīt no valsts budžeta piešķirto finansējumu visu veidu zinātniskajiem projektiem un programmām, kas daļēji vai pilnā apmērā tiek finansēti no zinātniskajai darbībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;
 • izraudzīties ekspertus no padomes ekspertu datu bāzes savstarpēji konkurējošu projektu pieteikumu kopu vienotai vērtēšanai, kā arī zinātniskās darbības projektu, programmu un institūciju darba rezultātu vērtēšanai;
 • veidot un uzturēt no padomei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem finansēto zinātnisko projektu un programmu, kā arī tehnoloģiju pārneses projektu pieteikumu un pārskatu datubāzi;
 • izvērtēt no valsts budžeta finansēto zinātniskās darbības projektu un programmu rezultātus, sagatavot un publicēt (arī ievietot, tai skaitā ievietojot padomes mājas lapā internetā) pārskatu par zinātniskās darbības attīstību Latvijā;
 • izveidot un uzturēt padomes ekspertu datu bāzi zinātnes nozarēs un apakšnozarēs, kā arī nodrošināt tās pieejamību;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā sagatavot priekšlikumus par līdzdalību, kā arī sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai Latvijas zinātnieku pārstāvju deleģēšanai daudzpusējo starptautiskās sadarbības programmu komitejās, kā arī starptautiskajās organizācijās, kuras darbojas zinātniskās darbības vadības un zinātnes politikas veidošanas jomā;
 • izstrādāt un publicēt zinātniskās darbības ētikas normas;
 • īstenot padomes vārdā noslēgtos starptautisko pētījumu projektus;
 • sagatavot priekšlikumus zinātnes nozaru klasifikācijas izstrādei;
 • izstrādāt un īstenot praksē principus interešu konflikta novēršanai projektu un programmu ekspertīzē;
 • izvērtēt un sniegt priekšlikumus par pieejamības nodrošinājumu starptautiskās zinātniskās informācijas resursiem, tai skaitā zinātniskajai literatūrai un elektroniskajiem resursiem;
 • koordinēt Eiropas Savienības un starptautisko pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu darbību Latvijā;
 • nodrošināt Latvijā īstenoto pētījumu atpazīstamību un sekmēt sabiedrības izpratni par zinātnes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā;
 • veikt citus zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Lai nodrošinātu zinātnisko pētījumu virzienu un zinātniskā potenciāla objektīvu analīzi, 1992.gadā saskaņā ar vienošanos starp LZP un Dānijas Zinātnisko pētījumu padomi tika veikta Latvijas zinātnes nozaru starptautiskā izvērtēšana. Latvijas zinātnes sasniegumu izvērtēšanas rezultāti tika pozitīvi novērtēti Eiropas zinātnes pārstāvju atzinumā un likti par pamatu zinātnes nozaru potenciāla tālākai attīstībai.

Pedējā atjaunošana 24-04-2009