Konkursu veidi

Ar Pathfinder programmu EIC atbalsta drosmīgu ideju izpēti priekš radikāli jaunām tehnoloģijām. Tā atzinīgi vērtē augsta riska /augstu ieguvumu un starpdisciplināru progresīvu sadarbību zinātnes jomā, kas ir tehnoloģiju sasniegumu pamatā.

Pieteikuma iesniedzēji, kas piedalās EIC Pathfinder projektos, parasti ir vizionāri zinātnieki, uzņēmējdarbības pētnieki un pētniecības organizācijas, jaunuzņēmumi, augsto tehnoloģiju MVU un rūpniecības ieinteresētās personas, kas interesējas par tehnoloģisko pētniecību un inovāciju.

Projektos parasti ir iesaistīti pētnieku konsorciji un citi partneri no vismaz trim dažādām valstīm, taču ir arī iespējas atsevišķām komandām un maziem konsorcijiem (diviem partneriem).

Granti līdz 3–4 miljoniem EUR atbalsta nākotnes tehnoloģiju (piemēram, dažādu darbību ar zemu tehnoloģisko gatavību 1.–3. līmenim) agrīnā stadijā līdz koncepcijas pierādīšanas metodei. Pathfinder projekti var saņemt arī papildu finansējumu, lai pārbaudītu pētniecības rezultātu inovācijas potenciālu.

Open

EIC Pathfinder Open atbalsta nākotnes tehnoloģiju agrīnu attīstību (piemēram, dažādas aktivitātes ar zemu tehnoloģiju gatavības līmeni 1.– 4. līmenī), balstoties uz augsta riska / liela ieguvuma zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem (ieskaitot “deeptech”).Pētījumam jānodrošina  iecerētās tehnoloģijas pamati.

 • grants līdz 4 milj. eiro, 100% finansējums attiecināmajām izmaksām
 • pieteikums no konsorcija
  • Projekti, kurus finansē no EIC Pathfinder (ieskaitot grantus, kas izriet no noteiktiem EIC Pilot PathfinderFET Open un FET Proactive uzsaukumiem), ir tiesīgas saņemt papildu grantus ar fiksētu summu līdz 50 000 eiro, lai veiktu papildu darbības (izpētītu potenciālos komercializācijas ceļus vai portfeļa aktivitātes).

Projektu iesniegšana EIC Pathfinder Open ir beigusies 7. martā.

Challenges

Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā. Pathfinder Challenges atbalsta pētniecības un inovācijas sadarbību vai mono pieteikumus (ja vien konkrētajā izaicinājumu nodaļā nav norādīts citādi).

 • grants līdz 4 milj. eiro , 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām

Nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir plānots 18. oktobrī 2023.g. 

Izaicinājumu (challenge) saraksts uz 23.g.:

 • Tīra un efektīva dzesēšana (Clean and efficient cooling)
 • AEC digitalizācija (AEC digitalisation)
 • Precīzs uzturs (Precision nutrition)
 • Atbildīga elektronika (Responsible electronics)
 • Saules enerģija kosmosā (In-space solar energy)

EIC Transition mērķis ir nostiprināt gan jūsu tehnoloģiju, gan biznesa ideju, tādējādi palielinot tās tehnoloģiju un gatavību tirgum.

Paredzamie iesniedzēja EIC projekta rezultāti: tehnoloģija, kas ir izrādījusies efektīva paredzētajam pielietojumam, un biznesa modelis un biznesa plāns tās attīstībai tirgū.

Iesniedzēja projekta pieteikumam ir jābalstās uz rezultātiem (principa pierādījums TRL3 - TRL4), kas sasniegti atbilstošā EIC Pathfinder (t.sk. projekti, kas finansēti ar EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive) un FET Flagships konkursos (t.sk. ERANET projekti zem FET Work Programme). vai ERC Proof of Concept, vai Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund) pētniecības projektos, bet tikai attiecībā uz projektiem, kas ir vērsti uz civilo pielietojumu (tostarp divējāda pielietojuma produktiem).

* TIKAI attiecībā uz Transition Challenge konkursiem: visi projekti, ko finansē saskaņā ar pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" vai "Apvārsnis Eiropa".

EIC Transition Open un Challenges*

 • mono iesniegums vai konsorcijs
 • grants no 0.5 milj. līdz 2.5 milj., uz 1 – 3 gadiem, 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām
 • Seal of Excellence

* Open un Challenges atšķiras tikai ar to, ka challenges konkursos Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā.

Nākamais projektu iesniegšanas termiņš EIC Transition konkursos (gan Open, gan Challenges) 2023.gadā ir 27. septembris.

Izaicinājumu (challenge) saraksts uz 23.g.:

 • Micro-Nano-Bio ierīces (Micro-Nano-Bio devices)
 • Vides inteliģence (Environmental intelligence)
 • Mikroshēmas mēroga optiskās frekvences ķemmes (Chip-scale optical frequency combs)

EIC Accelerator atbalsta uzņēmumus (galvenokārt jaundibinātos uzņēmumus un MVU), lai radītu jaunus tirgus vai «izjauktu» esošos.

 • mono pieteikums
 • EIC nodrošina unikālu finansējuma kombināciju no 0,5 līdz 17,5 miljoniem eiro (no 0,5 milj., līdz 2,5 milj., eiro grants (atbalsta 70% no attiecināmajām izmaksām) + līdz 15 milj., eiro līdzdalība pašu kapitālā).
 • Jūs jebkurā laikā varat pieteikties EIC programmas Accelerator finansējumam, izmantojot EIC platformu. Jums būs nepieciešams video, pitchdeck prezentācija un atbildes uz īsu jautājumu kopumu par jūsu inovāciju un jūsu komandu.Jūs saņemsiet atsauksmes 4 nedēļu laikā. Ja jūsu pieteikums atbilst EIC Accelerator finansējuma pamatkritērijiem, jūs tiksiet aicināts sagatavot pilnu pieteikumu, lai iesniegtu kādu no Accelerator Open vai Accelerator Challenge finansējuma periodiskajiem termiņiem.
 • Seal of Excellence

* Open un Challenges atšķirās tikai ar to, ka challenges konkuros Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā.

Pēdējais projektu iesniegšanas termiņš uz 2023.gadu ir 19. oktobris (gan Open, gan Challenge).

Izaicinājumu (challenge) saraksts uz 23.g.:

 • Vēža biomarķieru testi (Biomarker Tests for Cancer)
 • Dekontaminācija, lai pārvarētu pandēmiju (Decontamination to overcome the pandemic)
 • Enerģijas uzkrāšana (Energy storage)
 • Jaunais Eiropas "Bauhaus" (New European Bauhaus)
 • Kvantu datori un kvantu sensori (Quantum computers and quantum sensors)
 • Pusvadītāji (Semiconductors)
 • Ilgtspējīga lauksaimniecība (Sustainable agriculture)
 • Kosmosa tehnoloģijas un pakalpojumi (Space technologies and services)

Programmas budžets 2023. gadam:

  • EIC Pathfinder (Open 179.5. milj. eiro, Challenge 163.5 milj.  eiro)
  • EIC Transition (Open 67.86 milj.  eiro, Challenge 60.5 milj.  eiro)
  • EIC Accelerator (Open 612.98 milj.  eiro, Challenge 524.73 milj.  eiro