Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Eko-fenomenoloģijas attīstība Covid19 pandēmijas situācijā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0085

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Maija Kūle

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte       

Zinātnes nozare

Filozofija, ētika un reliģija

Kopsavilkums

Covid19 pandēmijas situācijā visā pasaulē ir pieaugusi vajadzība ne tikai attīstīt cīņu ar korona-19 vīrusa radīto slimību, bet arī izkopt jaunu, padziļinātu filosofisko un ētisko konceptu izpratni un lietojumu jaunajā situācijā. Sakarā ar to, ka tā skar cilvēka-dabas un komunikācijas veidu pārveidi, ir nepieciešama situācijai atbilstoša jauna filosofijas virziena - eko-fenomenoloģijas attīstība. Tās centrā ir apjēgumi - dzīvība, dzīve, daba, telpas apziņa, vieta, paš-individualizācija, atsvešināšanās, būt vienam esot kopā, ekoloģiski harmoniska dzīve, u.c. Projekts paredz tā vadītājai un grupai iesniegt publikācijai 6 zinātniskos rakstus, noolasīt 8 referātus starptautiskā konferencē un publicēt 8 tēzes, aktivizēt sadarbību ar vairāk nekā desmit valstu pētniekiem jauna Analecta Husserliana sējuma izstrādē, jo ir rasta piederība šim virzienam pasaulē, to apliecina izdevums Analecta Husserliana CXXI, (2018), kurā nozīmīgu vietu ieņem Latvijas fenomenologi. Darba mērķis - ar fenomenoloģiski hermeneitisko metodi atbilstoši pandēmijas situācijas skaidrojumiem attīstīt eko-fenomenoloģijas pamatnostādnes un konceptus, kā arī izpildīt divus uzdevumus: a) pārinterpretēt dzīvības un dzīves, vietas, vietas apziņas, robežu, mājas, tuvuma un tāluma, pašindividualizācijas un atbildības konceptus atbilstoši pandēmijas situācijai; b) izstrādāt jaunu konceptuālo ietvaru jēdzieniem jūtīgums, ķermeniskošanās, ciešanas, atsvešinātība, bailes, eko-terorisms, kopīgums pandēmijas situācijā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss