Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Iztikas stratēģijas un pirmā demogrāfiskā pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā neolīta apmetnes gadījums

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0032

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Gunita Zariņa    

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija; Ķīmija

Kopsavilkums

Viena no mūsdienu arheoloģijas nozīmīgākajām pētījumu tēmām ir pāreja no savācējsaimniecības uz ražotājsaimniecību un tās ietekme uz dažādiem cilvēku dzīves aspektiem. Demogrāfijā novērojamā izpausme ir ātrāki reprodukcijas tempi. Piena un graudaugu pieejamība ļāva ātrāk pārtraukt bērna barošanu ar krūti, tādējādi veicinot biežāku grūtniecības iestāšanos. Līdz šim zinātniski vispārpieņemtais uzskats ir bijis tāds, ka ražotājsaimniecība Latvijā izplatījās un aizstāja savācējsaimniecību vēlajā neolītā un pārejā uz agro bronzas laikmetu. Šī interpretācija lielākoties ir balstīta uz Lubāna ezera mitrāja akmens laikmeta materiālu. Pēdējā laika stabilo izotopu analīžu metodes attīstība un jauni dati gan rosinājuši diskusijas par šādu skaidrojumu ne tikai Latvijā, bet visā Austrumbaltijas reģionā. Šī projekta mērķis ir veikt jaunu interdisciplināru pētījumu, pielietojot jaunākās analītiskās metodes un pārskatīt līdzšinējos uzskatus un agrākos pētījumus jauniegūto datu gaismā. Aboras apmetne pētījumam izvēlēta kā viena no nozīmīgākajām Lubāna ezera mitrāja akmens laikmeta senvietām. Apmetne visintensīvāk tika apdzīvota vēlajā neolītā un apdzīvotība turpinājās arī agrajā bronzas laikmetā. Papildus tam, Aboras apmetnē bija arī cilvēku apbedījumi, tādējādi nodrošinot bagātīgu osteoloģisko un arheoloģisko materiālu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss