Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs Eiropa 2020 stratēģijas pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā.

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Programmas Apvārsnis 2020 līdzekļi paredzēti trīs galveno virzienu attīstībai:

Zinātnes izcilība

Vadošā loma rūpniecībā

Sabiedrības problēmu risināšana

Budžeta sadale

 • 24,6 miljardi eiro – ES kā pasaules līderes zinātnē pozīcijas stiprināšana
 • 17,9 miljardi eiro – vadošās lomas nodrošināšana rūpniecības inovāciju jomā
 • 13,7 miljardi eiro – apjomīgu ieguldījumu veikšana svarīgāko tehnoloģiju attīstībā, nodrošinot labāku piekļuvi kapitālam un atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem
 • 31,7 miljardi eiro – ieguldījums svarīgu visu Eiropas iedzīvotāju problēmu risināšanā sešās galvenajās jomās (skatīt tabulā III Sabiedrības problēmu risināšana).

APVĀRSNIS 2020 pētniecības un inovācijas atbalsta programma

 • Zinātnes izcilība (24,4 miljardi EUR)
  1. Eiropas Pētniecības padome
  2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)
  3. Marijas Sklodovskas – Kirī vārdā nosauktās darbības
  4. Pētniecības infrastruktūras
 • Vadošā loma rūpniecībā (17 miljardi EUR)
  1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  2. Nanotehnoloģijas, moderni materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde
  3. Kosmoss
  4. Piekļuve riska finansējumam
  5. Inovācija MVU
 • Sabiedrības problēmu risināšana (29,7 miljardi EUR)
  1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība
  2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika
  3. Droša, tīra un efektīva enerģija
  4. Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports
  5. Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas
  6. Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība
  7. Droša sabiedrība – Eiropas un tās iedzīvotāju brīvības un drošības aizsargāšana
 • Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana (0,8 miljardi EUR)
  1. Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana
 • Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to (0,5 miljardi EUR)
  1. Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to

Vienotais pētījumu centrs (1,9 miljardi EUR)

 • Vienotais pētījumu centrs

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (2,7 miljardi EUR)

EURATOM

 • EURATOM

Publiskā – privātā partnerība

 • ECSEL
 • IMI 2
 • HFC 2
 • Clean Sky 2
 • BBI

Publiskā – publiskā partnerība

 • ERA-NET
 • BONUS
 • EUROSTARS-2
 • EUREKA
 • COST

Noderīgas interneta vietnes un materiāli Apvārsnis 2020  projektu pieteicējiem:

Informatīvs video materiāls par Apvārsnis 2020 (Horizon 2020 (EN)).