Ārvalstu eksperti pozitīvi novērtē valsts pētījumu programmā “Covid-19 seku mazināšanai” īstenoto septiņu projektu rezultātus

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka maijā veiksmīgi noslēgusies valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” septiņu projektu rezultātu zinātniskā ekspertīze, kuriem rezultātu nostiprināšanai un publicēšanai tika piešķirts pagarinājums līdz š.g. 31. martam.

Septiņu programmas projektu rezultātu ekspertīzi atbilstoši katra projekta nozarei un tematikai veica 12 neatkarīgi ārvalstu zinātniskie eksperti, kuri šo pašu projektu noslēguma zinātnisko progresa ziņojumu zinātnisko ekspertīzi īstenoja 2020. gada decembrī. Pamatojoties uz projektu noslēguma zinātniskajos pārskatos sniegto informāciju, eksperti izvērtēja sasniegto, piemērojot Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vērtēšanas pieeju un principus atbilstoši trīs vērtēšanas kritērijiem –  zinātniskā kvalitāte, rezultātu ietekme, projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājums.

Visiem septiņiem projektiem eksperti piešķīra vērtējumu “Projekta mērķis ir sasniegts”, īpaši uzsverot projektos iesaistīto īstenotāju augsto pētniecības kapacitāti, apjomīgu skaitu nozīmīgu un kvalitatīvu rezultātu, kas sasniegti īsā laika posmā, strādājot ārkārtas apstākļos. Eksperti norādīja, ka projektos sasniegtie rezultāti veicinās turpmāku SARS-Cov-2 vīrusa un Covid-19 infekciju slimības izpēti, kā arī turpmāko epidēmiju novēršanu un kontroli.

Eksperti secinājuši, ka projektos uzstādītie mērķi un uzdevumi ir izpildīti, īpaši uzsverot projektu vadības efektīvos risinājumus, saskaroties ar dažādiem pētniecību ierobežojošiem faktoriem Covid-19 pandēmijas dēļ. Eksperti norāda, ka nozīmīga ir projektu ietvaros iegūto datu deponēšana repozitorijos un zinātnisko publikāciju publicēšana atvērtās piekļuves zinātniskajos žurnālos, lai šos datus un pētījumus varētu izmantot zinātnieki arī citur pasaulē, tā rezultātā radot pozitīvu ietekmi globālu problēmu risināšanā. Vienlaikus eksperti atzinuši, ka būtiska nozīme kvalitatīvu rezultātu sasniegšanā un Latvijas zinātnieku pētnieciskās kapacitātes celšanā bijusi tieši starptautiskajai sadarbībai, gan iesaistoties starptautiskās pētniecības iniciatīvās, gan izstrādājot kopīgas publikācijas un jaunus pētniecības projektu pieteikumus.

Projektu ietvaros izstrādāti vairāki būtiski uzlabojumi vai inovācijas, piemēram, izveidota augstas kvalitātes Covid-19 saistīto paraugu biobanka. Izcelti tādi sasniegumi kā izstrādātais plaušas-uz-čipa modelis, kas var tikt izmantots arī citu elpceļu vīrusu infekciju izpētē, un ātras diagnostikas siekalu paraugu tests un elpošanas aparāta papildu aprīkojums ar skābekļa plūsmas nodrošinošu modifikāciju, kas ļauj efektīvi ārstēt pacientus ar vidēji smagu Covid-19 pneimonijas gaitu. Tāpat eksperti uzskata, ka visā pasaulē lietderības potenciāls ir mācīšanās analītikas tehnoloģijai, kas ļauj studējošajiem un mācībspēkiem analizēt mācību rezultātus.

Kā nozīmīgs programmas rezultāts tiek vērtētas izstrādātās rekomendācijas pierādījumos balstītas rīcībpolitikas veidošanai gan inženiertehnisko risinājumu, gan veselības aprūpes un sabiedrības veselības, gan tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomās.

Eksperti rekomendē attīstīt projektos iesākto pētniecību, turpinot testēšanu izstrādātajiem risinājumiem, kā arī attīstot pētījumus starptautiskā līmenī, piemēram, pretendējot uz Eiropas Savienības finansējumu pētniecībā. Eksperti iesaka projektu rezultātus izmantot tālākai rīcībpolitikas uzlabošanai, kā arī atsevišķus risinājumus realizēt sadarbībā ar industrijas pārstāvjiem.

Plašāka informācija par programmas īstenošanu un projektu rezultātiem ir pieejama

un Ministru kabineta tiesību aktu projektu tīmekļvietnē, kur publicēts 2021. gada 8. aprīļa Ministru kabineta sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem”. 2021. gada septembrī pēc programmas atlikušo divu projektu noslēguma LZP izstrādās gala ziņojumu par programmas zinātniskās ekspertīzes rezultātiem.

Informāciju sagatavoja:

Gundega Balode, Latvijas Zinātnes padomes

vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jomā

gundega.balode@lzp.gov.lv

+371 27182838