Mēnešalga:
1858 - 1998 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 8, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Zinātnes padome (reģ. Nr. 90000048222)

atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Administratīvās vadības departamenta juriskonsulta

ierēdņa amata vietu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu juridisku atbalstu un juridisko jautājumu risināšanu Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) līmenī.

Galvenie amata pienākumi:
-    Izstrādāt LZP juridisko un kontroles jautājumu risināšanas politiku un procedūras.
-    Piedalīties LZP darbības plānošanas dokumentu izstrādāšanā, tostarp nodrošināt normatīvo aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi.
-    Nodrošināt administratīvā procesa īstenošanas uzraudzību LZP, izskatot iesniegumus par LZP nodarbināto izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu.
-    Veikt privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, normatīvo aktu un lēmumu projektu tiesiskuma iepriekšēju papildpārbaudi.
-    Sniegt atzinumus LZP nodarbinātajiem par LZP lēmumu projektu un administratīvo aktu projektu izstrādi.
-    Izstrādāt privāttiesisko un publisko līgumu, pārvaldes lēmumu, iekšējo lēmumu projektus.
-    Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanā, nodrošināt normu, faktu, rīcību un dokumentu juridisko analīzi.
-    Juridiski noformēt LZP lēmumus un administratīvos aktus.
-    Sniegt atzinumus un sagatavot viedokļus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem LZP kompetences jomās.
-    Piedalīties LZP publisko iepirkumu komisijas sēdēs, izvērtēt iepirkumu procedūru dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.
-    Uzraudzīt publisko iepirkumu procedūru īstenošanu LZP.
-    Pārstāvēt LZP intereses valsts, pašvaldības un tiesībsargājošajās institūcijās.
-    Piedalīties LZP darbības sfērā ietilpstošo sarežģītu jautājumu un problēmu risināšanā.
-    Sniegt atbalstu iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanā.
-    Sagatavot zinātnisko pētījumu programmu un pētniecības projektu dokumentāciju un līgumu projektus.
-    Nodrošināt LZP zinātnisko pētījumu programmu īstenošanas un uzraudzības komisiju sekretariāta funkcijas.
-    Iepazīties ar jaunumiem normatīvajā regulējumā u.c. informāciju, kas skar LZP darbību, veikt tās analīzi un informēt par tām LZP nodarbinātos.
-    Konsultēt juridiskās un fiziskās personas savā kompetencē esošajos jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
-    Pieredze juridiskajā darbā ilgāka par 3 gadiem (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
-    Pieredze publisko un privāttiesisko līgumu sastādīšanā un publisko iepirkumu dokumentācijas noformēšana.
-    Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē (tai skaitā pašvaldībā, augstākās izglītības iestādē, zinātniskajā institūcijā vai kādā citā atvasinātā publiskā personā) attiecīgajā jomā.
-    Padziļinātas zināšanas administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jomā.
-    Zināšanas par Latvijas tiesu sistēmu.
-    Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi.
-    Zināšanas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju pārvaldības un finansēšanas jomā.
-    Zināšanas par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un kompetento institūciju izstrādāto vadlīniju publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem.
-    Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru amatu pienākumu izpildē.
-    Labas komunikācijas prasmes un spēja argumentēti paust savu viedokli.
-    Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.

Piedāvājam:
-    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalga no 1858 euro līdz 1998 euro (pirms nodokļu nomaksas), ņemot vērā pretendenta kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu,
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    elastīgā un attālinātā darba iespējas,
-    darba vietu Rīgā, Smilšu ielā 8 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.
2.    pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.    pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP AVD juriskonsults”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība juriskonsulta amata aprakstā noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Zinātnes padome informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Zinātnes padome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000048222), kontaktinformācija: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047949.

Pretendentiem jāpiesakās līdz