Par zinātnieku veiktajiem pētījumiem ar savvaļas putniem

1-06-2012

Izraksts

Latvijas Zinātnes padomes

2012.gada 31.maija sēdes

protokols Nr.24

...........................

8.5.punkts

Par Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta
zinātnieku veiktajiem pētījumiem ar savvaļas putniem

Lai izvērtētu ar Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes 2012.gada 29.marta vēstuli Nr.DzAĒP/012/035 Latvijas Zinātnes padomei (turpmāk – Padome) nosūtītos dokumentus un tajos sniegto informāciju par Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta zinātnieku veiktajiem pētījumiem ar savvaļas putniem, Padome ar 2012.gada 19.aprīļa sēdes protokollēmumu (protokols Nr.23) izveidoja ekspertu grupu.

Ekspertu grupa iepriekšminēto dokumentu un informācijas izvērtēšanu veica:

  • ievērojot Zinātniskās darbības likumā noteikto;
  • vadoties pēc Padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) Zinātnieka ētikas kodeksa (pieņemts ar 1997.gada 4.novembra LZA Senāta sēdes lēmumu Nr. 49.2 un Padomes 1997.gada 11.novembra sēdes lēmumu Nr.11-4) nostādnēm. Zinātnieka ētikas kodeksa 2.8. un 2.9. punktos ir formulēti vispārējie principi, kas zinātniekam jāievēro savā izpētes darbībā, ja tā saistīta ar laboratorijas dzīvnieku izmantošanu pētījumos un apkārtējo vidi;
  • ņemot vērā, ka dzīvnieku aizsardzību Latvijas Republikā regulē Dzīvnieku aizsardzības likums un uz tā pamata izdotie tiesību akti, saskaņā ar kuriem atļauju darbībām ar savvaļā dzīvojošiem nemedījamiem dzīvniekiem izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde. Šī likuma sadaļas par izmēģinājuma dzīvnieku aizsardzību 26.1 pants nosaka, ka savvaļas dzīvnieku izmantošanai zinātniskos un eksperimentālos nolūkos nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta izdota izmēģinājuma projekta atļauja un atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nemedījamo savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanai procedūrā;
  • ņemot vērā, ka papildus Dzīvnieku aizsardzības likumam, darbības ar savvaļas dzīvniekiem regulē Sugu un biotopu aizsardzības likums, kas nosaka, ka atļauju putnu turēšanai nebrīvē izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde.

Balstoties uz ekspertu grupas veikto situācijas analīzi Padome konstatēja, ka:

  • iesniegtie dokumenti liecina, ka savvaļas putnu ķeršana Daugavpils pilsētā un tās apkārtnē 2009.-2010.gada un 2010.-2011.gada ziemā notikusi nesaņemot Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizējo atļauju;
  • par šo pārkāpumu Daugavpils Universitātes vadošais pētnieks Dr.biol. I.Krams ir ticis saukts pie administratīvās atbildības par likumpārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 77.pantā;
  • pēc vēstulē Nr.DzAĒP/012/035 minēto Latvijas Universitātes 69. zinātniskās konferences Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcijā prezentēto tēžu (http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2011/) satura, nav iespējams viennozīmīgi konstatēt, vai pētījums ir ticis veikts Daugavpils Universitātē vai Tartu Universitātē;
  • iepazīstoties ar Dr. biol. I. Krama pēdējo gadu zinātniskajām publikācijām, vēstulē Nr.DzAĒP/012/035 minētā pētījuma rezultāti, iespējams, ir tikuši iekļauti žurnālā „Comparative Biochemistry and Physiology” (Part A, 161 (2012) 422–428p.) publicētajā rakstā „Heterophil/lymphocyte ratios predict the magnitude of humoral immune response to a novel antigen in great tits (Parus major)” (autori: Indriķis Krams, Jolanta Vrubļevska, Dina Cīrule, Inese Kivleniece, Tatjana Krama, Markus J. Rantala, Elin Sild un Peeter Hõrak). Raksta metožu aprakstā norādīts, ka eksperimenti veikti Daugavpilī, Latvijas Republikas teritorijā („The study was conducted in the city of Daugavpils (55°52?N, 27°12?E), south-eastern Latvia”).

Ņemot vērā iepriekšminēto Padome secina, ka vēstulē Nr.DzAĒP/012/035 minētais pētījums ticis veikts Daugavpilī, Latvijas Republikas teritorijā Dr. biol. I.Krama vadībā. Par Latvijas Republikas likumdošanas aktu pārkāpumu Dr. biol. I.Krams jau ir saņēmis administratīvo sodu.

Izskatot par minēto pētījumu rezultātiem publicētos anonīmi recenzētos zinātniskos rakstus, kas pieejami starptautiskās datu bāzēs, Padome uzskata, ka nav pamata aizdomām par Dr. biol. I Krama zinātnisko publikāciju patiesumu.

Padome norāda, ka Dr. biol. I.Krams savā zinātniskajā darbībā ir pārkāpis Zinātnieka ētikas kodeksa 1.2.apakšpunktā noteikto: „Zinātnieks nedrīkst prasīt no saviem līdzstrādniekiem vai pakļautām personām, lai tās darbotos pretēji zinātnieka ētikas principiem, kā arī pretēji likumdošanas aktiem.” Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību un zinātniskās ētikas normu pārkāpšana ir nosodāma.

Padome nolēma, organizējot zinātnisko projektu iesniegumu un projektu atskaišu ekspertīzi, nodrošināt, ka neatkarīgie eksperti un Padomes ekspertu komisijas pievērš lielāku uzmanību zinātnieka ētikas normu un LR normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanai projektu īstenošanas gaitā.

Pedējā atjaunošana 6-06-2012