Par valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

27-09-2018

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Izsludināšana

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 27. septembrī izsludina valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir nacionāla un eiropeiska, aktīva un uz attīstību vērsta pilsoniski atbildīga zināšanu sabiedrība iekļaujošai izaugsmei. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 3 111 141 euro 36 mēnešu periodam.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 29. oktobris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv, informācijas sistēma būs pieejama ar 1. oktobri).

Konkursa nosacījumi

2018. gada 25. septembrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu Nr. 1 apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumu" (turpmāk - nolikums).

Nolikums un tā pielikumi (viss kopā .zip failā [šeit]):

Nolikums

Nolikuma 1. pielikums Projekta pieteikums

Nolikuma 2. pielikums Iesniegšanas metodika

Nolikuma 3. pielikums Administratīvo kritēriju veidlapa

Nolikuma 4. pielikums Administratīvās izvērtēšanas metodika

Nolikuma 5. pielikums Ekspertīzes veikšanas metodika

Nolikuma 6. pielikums Individuālā/Konsolidētā vērtējuma veidlapa

Nolikuma 7. pielikums Līgums par ekspertīzes veikšanu

Nolikuma 8. pielikums Eksperta apliecinājums

Nolikuma 9. pielikums Projekta līgums

                Līguma 1. pielikums Projekta pieteikums

                Līguma 2. pielikums Finansējuma sadalījums

                Līguma 3. pielikums Līgumsummas kalkulācija

                Līguma 4. pielikums Zinātniskā grupa

                Līguma 5. pielikums Finanšu pārskats

                Līguma 6. pielikums Izmaiņas līgumsummas kalkulācijā

                Līguma 7. pielikums Izmaiņas zinātniskajā grupā

                Līguma 8. pielikums Vidusposma/Noslēguma zinātniskais pārskats

                Līguma 9. pielikums Saturiskā atskaite

                Līguma 10. pielikums Pieņemšanas un nodošanas akts

                Līguma 11. pielikums Vidusposma/Noslēguma pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa  

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 29. oktobrim, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu "Vispārīgā informācija" aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

Projekta pieteikuma B daļa "Projekta apraksts" latviski angliski

Projekta pieteikuma C daļa "Curriculum Vitae" latviski angliski

Projekta pieteikuma D daļa Projekta iesniedzēja apliecinājums

Projekta pieteikuma E daļa Sadarbības partnera - zinātniskās institūcijas apliecinājums

Projekta pieteikuma F daļa Sadarbības partnera - valsts institūcijas apliecinājums

Projekta pieteikuma G daļa Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa

Projekta pieteikuma H daļa Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura

Projekta pieteikuma I daļa Horizontālie uzdevumi

Informējam, ka projektu iesniedzējiem tiks nodrošināts viens seminārs š.g. 4. oktobrī, kuram reģistrēties iespējams, aizpildot šo formu: https://goo.gl/forms/BSLsdwLqNLi2opm13.

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu - LZP vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( );

2. par informācijas sistēmas lietošanu - LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( );

3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem - Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts (zinātnes jomā) Atis Migals ( ).

Pedējā atjaunošana 27-09-2018