Valsts pētījumu programmas, finansētas 2008. gadā

10-03-2009

Valsts pētījumu programmas

Reģ.
nr.

Programmas un apakšprogrammas

Vaditājs

Organizācija

Finansējums 2008.g.

1.

Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze

Ivars Biļinskis

.

885 000

1.1.

Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde

Audris Kalniņš

LU MII

178725

1.2.

Semantiskā tīmekļa izpēte, attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām

Guntis Bārzdiņš

LU MII

177925

1.3.

Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai

Modris Greitāns

EDI

183375

1.4.

Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā

Jurijs Artjuhs

EDI

178275

1.5.

Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas

Guntars Balodis

RTU

160000

1.6.

Programmas administrēšana

Ivars Biļinskis

EDI

6700

2.

Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms

Ivars Kalviņš

.

1 638 000

2.1.

Enantiotīru CNS un kardiovaskulāro preparātu iegūšanas metožu izstrāde, pielietojot ķīmiskās un ķīmijenzimātiskās metodes

Grigorijs Veinbergs

LOSI

188000

2.2.

Pretvēža vielu sinerģisma un multirezistences fenomena izpēte jaunu pretvēža preparātu radīšanai

Irina Šestakova

LOSI

100000

2.3.

Jaunu terapijas pieeju un ārstniecības līdzekļu molekulāro mehānismu izpēte CNS un kardiovaskulārajā farmakoloģijā

Maija Dambrova

LOSI

120000

2.4.

Jaunu kardiovaskulāro preparātu un to videi draudzīgu sintēzes tehnoloģiju izstrāde

Aivars Krauze

LOSI

175000

2.5.

Bioloģiski aktīvo vielu struktūrpētījumi un receptora-liganda mijiedarbības modelēšana

Edvards Liepiņš

LOSI, LBMC

160000

2.6.

Rekombinanto vakcīnu preparātu – vīrusiem līdzīgo daļiņu tehnoloģizācija

Andris Dišlers

LBMC

120000

2.7.

G-proteīnu saistošo receptoru ligandi – jauni potenciāli medikamenti

Jānis Kloviņš

LBMC, LOSI

165000

2.8.

Alfavīrusu vektori jauno vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļu radīšanā

Tatjana Kozlovska

LBMC, LOSI

155000

2.9.

Ļaundabīgo audzēju seroloģiska diagnostikas testa izstrādāšana

Aija Linē

LBMC, LU

120000

2.10.

Mākslīgās vīrusiem līdzīgās daļiņas kā bioaktīvo vielu jauna transportforma

Regīna Renhofa

LBMC, LOSI

125000

2.11.

Pretvēža preparātu jauni skrīninga instrumenti

Jekaterina Ērenpreisa

LBMC, LOSI

120000

2.12.

Augu vīrusu modelis subvienību vakcīnu konstruēšanai un vīrusu identificēšanai

Andris Zeltiņš

LBMC, LVAugļI

90000

3.

Modernu funkcionālu materiālu mikro­elektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde

Andris Šternbergs

.

1 425 000

3.1.

Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai

Linards Skuja

LU CFI, LU

298666

3.2.

Perspektīvie neorganiskie materiāli optoelektronikai un mikroelektronikai un modernās metodes struktūras pētījumos

Māris Spriņģis

LU CFI, LU

222343

3.3.

Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem

Inta Muzikante

LU CFI, LU, RTU, FEI

214993

3.4.

Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģija

Līga Bērziņa-Cimdiņa

RTU, LU CFI, RSU

257666

3.5.

Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei

Jānis Grabis

RTU NĶI, LU CFI, LU, LU FI

215666

3.6.

Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības

Jānis Zicāns

RTU, LU, LU PMI

215666

4.

Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas

Bruno Andersons

.

1 077 500

4.1.

Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām

Māris Daugavietis

Silava

335000

4.2.

Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei

Henn Tuherm

LLU

136000

4.3.

Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei

Uldis Viesturs

LV KĶI

557000

4.4.

Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums

Alfons Grīnfelds

LLU

49500

5.

Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru

Jānis Stradiņš

.

1 500 324

5.1.

Latviskās apziņas atmoda un nevardarbīgās pretošanās pieredze Latvijā (1945 – 1991). Letonikas interdisciplinārie pētījumi

Tālavs Jundzis

BSPC

90324

5.2.

Okupācijas režīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un ētiskie aspekti (1940.-1965.)

Daina Bleiere

LU LVI

75 155

5.3.

Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā

Inesis Feldmanis

LU

32000

5.4.

Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze

Anete Karlsone

LU LVI

39350

5.5.

Letonikas avotu izpēte un datorizācija

Ieva Ose

LU LVI

150495

5.6.

Valoda un vide

Brigita Bušmane

LU LValI, LiepU

164000

5.7.

Latviešu valodas struktūra, funkcijas un elementi: izpēte un sistematizācija

Ojārs Bušs

LU LValI

155000

5.8.

Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts

Dace Markus

RPIVA

59000

5.9.

Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze

Andrejs Veisbergs

LU, LU MII

44000

5.10.

Eiropas vērtības Latvijas kultūrā un intelektuālās tradīcijas veidošanās (no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.)

Māja Kūle

LU FSI

207280

5.11.

Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija - Eiropa

Zaiga Ikere

DU

31000

5.12.

Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā

Ausma Cimdiņa

LU

120000

5.13.

Kolektīvā un individuālā identitāte dzīvesstāstos

Baiba Bela-Krūmiņa

LU FSI

42720

5.14.

Latviešu rakstnieku daiļrades, latviešu teātra un mūzikas kultūras izpēte

Benedikts Kalnačs

LU LFMI

125000

5.15.

Tradicionālā kultūra Latvijā: vēsturiskie un mūsdienu aspekti

Dace Bula

LU LFMI

134000

5.16.

Latvijas mākslas vēstures diskursi 21. gadsimtā

Elita Grosmane

LMA MVI

31000

6.

Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai

Juris Ekmanis

FEI

921 000

6.1.

Atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanas iespēju un tehnoloģiju izpēte un novērtējums

Pēteris Šipkovs

FEI

149257

6.2.

Biodegvielas ieguves un izmantošanas metožu optimizācija

Valdis Kampars

RTU

143862

6.3.

Ūdeņraža iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izpēte un izstrāde

Jānis Kleperis

LU CFI

147233

6.4.

Enerģijas apgādes drošības paaugstināšanas veidi, tehnoloģijas un to noteicošo faktoru anal

Antans Sauhats

RTU

140899

6.5.

Enerģijas efektīvas izmantošanas metožu un tehnoloģiju pilnveidošana un vadība

Namejs Zeltiņš

FEI

143249

6.6.

Metodes un tehnoloģijas ilgtspējīgas un drošas Latvijas valsts enerģijas apgādes plānošanai

Gaidis Klāvs

FEI

143500

6.7.

Informācijas sistēmu pārvades elektrotīkla un ģenerācijas sistēmas ilgtspējīguma novērtēšanai Latvijā

Irina Oļeiņikova

FEI

53000

7.

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi

Andris Andrušaitis, Māris Kļaviņš

LU

514 636

7.1.

Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu

Uldis Bethers

LU

60037

7.2.

Klimata mainības ietekme uz augu barības elementu apriti sateces baseinā

Viesturs Jansons

LLU, LHEI, LU

54836

7.3.

Klimata maiņas ietekme uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Gunta Spriņģe

LU BI, LZRA, LU

70185

7.4.

Krasta procesi

Guntis Eberhards

LU

29335

7.5.

Bioģeoķīmiskie procesi un pirmprodukcija Baltijas jūrā

Juris Aigars

LHEI, LU

51 847

7.6.

Klimata maiņas ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Anda Ikauniece

LHEI, LZRA, LU BI, LU

80598

7.7.

Vides un sektoru politikas adaptācija klimata mainība

Kristīne Āboliņa

LU

8252

7.8.

Programmas vadība un sabiedrības informēšana

Andris Andrušaitis,
Māris Kļaviņš

LU

52242

7.9.

Klimata mainības izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām

Artūrs Škute

DU

32304

7.10.

Latvijas zinātnieku līdzdalības nodrošināšana ES FP 7 ERA-Net PLUS programmā Bonus+

Anita Draveniece

LZA

75000

8.

Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību

Valdis Pīrāgs

LU

1 182 000

8.1.

Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde

Andrejs Ērglis

LU, LBMC

83067

8.2.

Sirds ķirurģijas efektīva un mūsdienīga attīstība Latvijā - jaunu ārstēšanas metožu izstrāde un esošo optimizācija

Pēteris Stradiņš

RSU

119409

8.3.

Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai

Mārcis Leja

LU, RAustrKUS, LBMC

87204

8.4.

Pārmantotie audzēji, to klīniskā un molekulārā izpēte, profilakse un agrīnas diagnostikas stratēģijas izstrāde

Jānis Gardovskis

RSU, LBMC, RAustrKUS

125775

8.5.

Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Ingrīda Rumba

RSU, LBMC

76695

8.6.

Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai

Aigars Pētersons

RSU

87092

8.7.

Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenetikas metodes

Dace Gardovska

RSU

88993

8.8.

Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Pēteris Tretjakovs

LU

105763

8.9.

Kardiometabolā sindroma riska faktoru un klīnisko formu ilgstošas perspektīvas novērošanas programma (reģistrs)

Aivars Lejnieks

RSU

58202

8.10.

Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā, diagnostikas un ārstēšanas paradigmas

Ludmila Vīksna

RSU

59142

8.11.

Imūnmodulējošie vīrusi, to infekciju diagnostikas stratēģija un terapijas korekcijas iespējas

Modra Murovska

RSU

39913

8.12.

Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrāde

Uga Dumpis

P.Stradiņa KUS, LBMC, TubVA

49416

8.13.

Hronisko respiratorisko slimību savlaicīga un efektīva diagnostika, jaunu terapijas metožu ieviešana klīniskajā praksē

Agris Martinsons

RSU, P.Stradiņa KUS, TubVA

49639

8.14.

Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas datu bāzes izveide par galveno dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotājiem

Valdis Pīrāgs

P.Stradiņa KUS, LBMC, LU MII

151690

9.

Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla

Daina Kārkliņa

LLU

538000

9.1.

Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes

Nils Rostoks

LU, LU BI, Stendes GSI, Priekuļu LSI, LatgLaukZC

135000

9.2.

Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam

Edīte Kaufmane

LV AugļI, Pūres DPC

122880

9.3.

Funkcionālās pārtikas fizioloģiski aktīvu vielu koncentrātu ieguve, izpēte un izmantošana

Mārtiņš Beķers

LU, Pūres DPC

44600

9.4.

Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei

Aleksandrs Jemeļjanovs

Sigra

111760

9.5.

Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas

Ruta Galoburda

LLU

111760

9.6.

Programmas administrēšana

Daina Kārkliņa

LLU

12000


Pedējā atjaunošana 14-04-2009