Valsts pētījumu programma
Piešķirts finansējums piecām valsts pētījumu programmām

Valsts pētījumu programmu īstenošanas un uzraudzības komisijas, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas rezultātiem, pieņēmušas lēmumus par finansējuma piešķiršanu kopumā 5 valsts pētījumu programmām: “Sports”, “Sabiedrības veselība, “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma”, “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” un “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”. Kopējais piešķirtais finansējums šo programmu īstenošanai ir  12 183 800 EUR.  

Latvijas Zinātnes padomes direktore Lauma Muižniece atzīmē, ka darba uzsākšana pie šī perioda pētniecības projektiem ir nozīmīgs ieguldījums tautsaimniecības attīstībai svarīgu jautājumu risināšanā, jo skar visai sabiedrībai aktuālas tēmas. Uz vienotu izpratni balstīta un mērķtiecīga pētnieku, zinātnisko institūciju un valsts pārvaldes iestāžu sadarbība ne tikai palīdz kopīgi identificēt problēmas, kas aktuālas dažādās nozarēs, bet arī veicina pētījumu rezultātu izmantošanu datos balstītas rīcībpolitikas mērķu sasniegšanai.  

Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” atklātā projektu konkursa ietvaros tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem finansējums tika piešķirts kopumā pieciem projektiem: 

 • Lai attīstītu jaunas  zināšanas, pieejas un metodes iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanai, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts (projekta vadītājs Valdis Pīrāgs) sadarbībā ar Latvijas Universitāti īstenos projektu Latvijas iedzīvotāju veselībpratības novērtēšana un pilnveidošana: uz populāciju orientētās informatīvas izglītošanas platformas izstrāde un validācija dzīvesveida saistīto risku izpētei un uzraudzībai”.  Ņemot vērā, ka cilvēki arvien vairāk meklē informāciju tiešsaistē un izmanto citus digitālos rīkus, būtisks faktors ir digitālā veselības prasme, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Projekta mērķis ir izmantot visaptverošu digitālo platformu dzīvesveidam saistītās veselības izglītības programmā, kas ir pieejama un proaktīva. 
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 300 000 EUR 
 • Lai attīstītu jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības no neinfekcijas slimībām mazināšanai, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts (projekta vadītājs Dainis Krieviņš) sadarbībā ar Veselības inspekciju un Latvijas Universitāti īstenos projektu Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtējums, kardiovaskulārās un onkoloģijas mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro asinsvadu patoloģiju multidisciplinārā komandā”. Projektam izvirzīts mērķis - radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai uzlabotu slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, kā arī stiprinātu veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un izturību. 
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 998 551 EUR 
 • Lai iegūtu zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos, kā arī noskaidrojot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir vides piesārņojuma, pārtikas vai sadzīves līdzekļu izcelsme”, Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadītājs Ivars Vanadziņš) īstenos projektu "Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide - HBM4LV". Projekta ietvaros plānots iegūt zināšanas, kas ļautu veidot pierādījumos balstītu cilvēka biomonitoringa sistēmu Latvijā, ņemot vērā starptautisko pieredzi un pielāgojot to nacionālajām vajadzībām. Projektā iegūtās zināšanas un dati tiks izmantoti, lai izstrādātu rekomendācijas Latvijas cilvēka biomonitoringa sistēmas izveidei un ieviešanai. 
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums: 500 000 EUR. 
 • Lai attīstītu jaunas zināšanas, pieejas un metodes antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī sniegt zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām izmaksu efektīvām pieejām sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai, Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadītāja Anda Ķīvīte-Urtāne) īstenos projektu Jaunas zināšanas un pieejas antimikrobiālās rezistences mazināšanai, HIV ierobežošanai un sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšana”. Šī projekta zinātniskie rezultāti palīdzēs izstrādāt ilgtspējīgas pieejas būtisku veselības aprūpes un sabiedrības veselības pakalpojumu sniegšanai valstī, atbalstot Veselības ministriju un citas ieinteresētās puses ar uz pierādījumiem balstītiem ieteikumiem.    
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 687 500 EUR  
 • Lai attīstītu jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai, Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadītājs Ainārs Stepens) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenos projektu “Jaunas datorizētas novērtēšanas metodes izstrāde pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai post-COVID pandēmijas apstākļos”. Projekta rezultātā tiks izstrādāta inovatīva novērtēšanas metode pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai. Tās pamatā būs pētnieku komandas iepriekšējos pētījumos izstrādātā datorizētā indivīdu personības novērtēšanas sistēma, kas tiks pielāgota un standartizēta pusaudžu (14-17 g.) populācijā. Ar šī instrumenta palīdzību būs iespējams novērtēt indivīda personības iezīmes un psihisko stāvokli, t.sk. pašnāvnieciskas uzvedības risku, ne tikai sniedzot atbildes uz testa jautājumiem, bet arī balstoties uz dažādiem paralēliem psihofizioloģisko parametru mērījumiem (lēmumu pieņemšanas laiks un spiediens), kas tiks integrēti kopējā vērtējumā. 
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 400 000 EUR 

Valsts pētījumu programmas “Sports” atklātā konkursa ietvaros tika saņemts viens projektu pieteikums. Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadītāja Signe Tomsone) sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un Liepājas Universitāti īstenos projektu Inovācijas, metodikas un rekomendācijas sporta nozares attīstībai un pārvaldībai Latvijā”. Šī projekta mērķis ir attīstīt inovācijas sporta sasniegumu veicināšanai, metodes sportistu veselībai, funkcionālām spējām, treniņu metodikām un, rezultātu efektivitātes uzlabošanai, izstrādāt metodiku sporta infrastruktūras apzināšanai un statistikas rādītāju apkopošanai. 

 • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 4 185 000 EUR 

Valsts pētījumu programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemti 4 projektu pieteikumi. Finansējums tika piešķirts Rīgas Tehniskās universitātes (projekta vadītāja Dagnija Blumberga) sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstkolu, Rīgas Stradiņa universitāti pieteiktajam projektam Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā īstenošanai”. Projekta mērķis ir izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un papildināt esošo zināšanu bāzi, sekmējot ilgtspējīgu pieeju klimata politikas ieviešanā. 

 • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 1 162 500 EUR 

Valsts pētījumu programmas “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” 2023.- 2025.gadam” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemti 2 projektu pieteikumi. Finansējums piešķirts Latvijas Universitātes (projekta vadītājs Māris Kūlis) pieteiktajam projektam “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)”. Strauji mainīgajā globālajā kontekstā, ko raksturo digitālie jauninājumi un tādas kritiskas problēmas kā Ukrainas konflikts un klimata pārmaiņas, projekts meklē inovatīvus veidus, kā veicināt sociālo saliedētību un pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros tiks sagatavotas recenzētas publikācijas dažādās nozarēs un tiks iesaistīti politikas veidotāji, lai izstrādātu īstenojamus ieteikumus, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu sociālās kohēzijas un pilsoniskās sabiedrības pētniecības jomā. 

 • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 1 162 500 EUR 

Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.-2026. gadam tika pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu Latvijas Kultūras akadēmijas (projekta vadītāja Rūta Muktupāvela) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu pieteiktajam projektam Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai. Projekta mērķis  ir starpdisciplinārā pieejā balstītu jaunu zināšanu radīšana par:   

 1. izturētspējas izpausmēm kultūras un radošās ekosistēmas aktuālajos procesos, īpaši izgaismojot kultūras piedāvājuma un pieejamības dinamiku klātienes un digitālajā vidē, kā arī sektora nodarbinātības un izglītības procesos;  
 2. saiknēm ar vēsturiskajiem procesiem, īpaši izvērtējot Padomju periodu, lai izprastu pašreizējo kultūras un mākslas situāciju;  
 3. sociālās un ekonomiskās ietekmes izpausmēm sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā.  
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 1 333 800 EUR

2023. gada nogalē tika piešķirts finansējums arī valsts pētījumu programmu “20. – 21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze” un "Izglītība" īstenošanai.

Projektu īstenošana uzsākta 2023. gada decembrī. Projektu īstenotājiem būs jāiesniedz arī projektu vidusposma un noslēguma zinātniskie pārskati, kurus izskatīs ārvalstu zinātniskie eksperti, sniedzot vērtējumu par projektu īstenošanu atbilstoši plānotajam, kā arī izvērtējot to zinātnisko sniegumu. Projektu īstenošanu uzraudzīs arī Latvijas Zinātnes padomes un attiecīgās programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, kuru sastāvā ir nozaru ministriju un citu atbildīgo institūciju pārstāvji. Projektu rezultāti pēc to publicēšanas būs pieejami gan projektu īstenotāju, gan Latvijas Zinātnes padomes tīmekļa vietnē. 

Informācija par visiem valsts pētījumu programmas projektiem pieejama:  https://www.lzp.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-vpp